Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá

Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá
Stone and Stone - Breaker - Đá và người đập vỡ đá
Stone and Stone – Breaker
A very strict officer was talking to some new
soldiers whom he had to train. He had never seen
them before, so he began:
“My name is Stone, and I’m even harder than stone,
so do what I tell you or there’ll be trouble. Don’t try
any tricks with me, and then we’ll get on well
together.”
Then he went to each soldier one after the other and
asked him his name. “Speak loudly so that everyone
can hear you clearly,” he said, and don’t forget to
call me “sir”.
Each soldier told him his name, until he came to the
last one. This man remained last one. This man
remained silent, and so Captain Stone shouted at
him, “When I ask you a question, answer it! I’ll ask
you again: What’s your name, soldier?”
The soldier was very unhappy, but at last he replied.
“My name’s Stone-breaker, sir”, he said nervously.
——————–
Đá và người đập vỡ đá
Một sĩ quan nghiêm khắc nói chuyện với một số lính
mới mà ông ta phải huấn luyện. Ông chưa gặp họ
bao giờ. Ông nói:
“Tên tôi là Stone (nghĩa là đá) và tôi cứng rắn hơn
đá. Cho nên phải làm đúng như tôi đã ra lệnh, nếu
các anh không muốn gặp rắc rối. Đừng tìm cách
đánh lừa tôi. Như thế chúng ta sẽ thoải mái với nhau
hơn.”
Rồi ông ta đến chỗ từng người lính hỏi tên.
“Nói to lên cho mọi người cũng nghe rõ. Và đừng có
quên “thưa ngài đấy nhé.”
Từng người lính nói tên của mình, và rồi đến người
cuối cùng. Người lính này đứng im. Đại úy Stone
hét lên:
“Khi tôi hỏi, anh phải trả lời. Tôi hỏi lại: tên anh là
gì, anh lính kia?”
Người lính tỏ vẻ không vui nhưng cuối cùng anh ta
cũng lung túng trả lời:
“Tên tôi là Stonebreaker (nghĩa là: người đập vỡ đá),
thưa ngài
——————–
Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

MIND READER – NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁC

MIND READER – NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁC
MIND READER - NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁC
MIND READER
One day a young man was visiting the fair. Over to
one side was a small tent, with a sign that said “For
50 dollars I’ll teach you to be a mind reader! – Apply
within.”
So the young man thought that he’d give it a
go, and went inside. Behind a small table inside was
an old man, who looked up when the young man
entered and says, “Ah, you must be here for the
mind reading lessons.”
“Er, yes,” the young man said.
“Well, follow me, and I’ll give you your first
lesson.”
Then the old man goes out the back of the
tent and comes back with a hose. “Here, hold this
hose,” he said.
“Why?” said the young man.
“It’s part of the lesson,” replies the old man,
“Now, look in the end and tell me what you see.”
So the young man looks into the end of the
hose. “I don’t see anything,” he says.
Just then the old man turns on a tap, and the
hose shoots water into the young man’s face.
“I just knew you’d do something like that.”
the young man shouts at the old man.
“There. You’re a mind reader!” the old man
replies, “That’ll be 50 dollars.”
——————–
NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁC
Một ngày kia, một người đàn ông đi chơi hội chợ. Ở
một bên là một cái rạp nhỏ có một tấm biển đề: “Với
50 đô la tôi sẽ dạy bạn trở thành một người đọc ý
nghĩ! – Liên hệ bên trong.”
Thấy vậy, người thanh niên nghĩ anh nên đi và vào
bên trong. Đằng sau một cái bàn nhỏ ở trong là một
ông già, ông ta nhìn lên khi anh thanh niên bước vào
và nói:”A, cháu phải tới đây để học những bài học
đọc ý nghĩ.”
“Ơ, dạ,” chàng thanh niên đáp.
“A, theo bác, và bác sẽ cho cháu bài học đầu tiên.”
Sau đó ông già đi ra sau rạp và quay lại với một cái
ống nước.”Đây, giữ cái ống nước này,” ông già nói.
“Tại sao?” chàng thanh niên nói.
“Đó là một phần của bài học,” ông già trả lời. “Bây
giờ nhìn vào cuối ống và nói cho bác cháu thấy gì.”
Nghe vậy chàng thanh niên nhìn vào cuối ống.
“Cháu không thấy gì hết,” anh ta đáp.
Ngay sau đó ông già mở vòi nước, và cái vòi bắn
nước vào mặt anh thanh niên.
“Cháu biết ngay bác sẽ làm cái gì giống vậy,” chàng
thanh niên hét lớn với ông già.
“Đó. Cháu là một người đọc ý nghĩ!” ông già đáp,
“như vậy sẽ là 50 đô la.”
——————–
MIND READER – NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

TRUCKER AND 3 BIKERS – TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔ

TRUCKER AND 3 BIKERS – TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔ
TRUCKER AND 3 BIKERS - TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔ
TRUCKER AND 3 BIKERS
At a truck stop off I-40 in Arkansas about 2 o’clock
in the morning, a trucker was having a cup of coffee
and a piece of pie and was romancing the solitary
waitress
there.
All of a sudden, three mean looking bikers
came in. They observed the connection between the
waitress and the trucker and started to make nasty
and suggestive remarks trying to get the trucker to
start something.But the trucker didn’t say anything,
just paid his bill
and walked out.
One of the bikers said to the waitress, “Looks
like your boyfriend ain’t much of a man.”
The waitress just leaned on the cash register
and looked out the window and said, “Yeah, and he
ain’t much of a trucker either. He just ran his truck
over three motorcycles.”
——————–
TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔ
Tại trạm dừng xe tải I-40 ở Arkansas khoảng 2 giờ
sáng, một tài xế xe tải đang uống một tách cà phê và
một ăn một mẩu bánh patê và đang tán tỉnh cô phục
vụ độc thân ở đó.
Bỗng nhiên, 3 người đàn ông trông có vẻ là người đi
mô tô đi vào. Họ xem việc nói chuyện giữa cô phục
vụ và anh tài xế và bắt đầu đưa ra những nhận xét ác
ý và khiêu khích cố làm cho tài xế phải bắt đầu làm
cái gì đó. Nhưng tài xế không nói gì cả, chỉ trả tiền
và bước đi.
Một trong 3 người đi mô tô nói với cô phục vụ:”Có
vẻ như bạn trai cô không có vẻ đàn ông nhiều lắm.”
Cô phục vụ chỉ nghiêng người trên quầy thu tiền và
nhìn qua cửa sổ và nói:”Đúng, và anh ta cũng không
có vẻ là một tài xế xe tải nữa. Anh ta đã cán ba chiếc
mô tô rồi.”
——————–
TRUCKER AND 3 BIKERS – TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

  • The focus keyword doesn’t appear in the first paragraph of the copy. Make sure the topic is clear immediately.

  • The exact-match keyword density is 0.3%, which is too low; the focus keyword was found 1 time.

 

AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER – ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC

AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER – ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER - ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER
This Australian cricket supporter is at the World
Cup final when he has a heart attack. Upon arriving
at the Pearly Gates, he meets up with St. Peter, who
asks him why he thinks he deserves to enter Heaven.
“Well,” the Aussie says, “three weeks ago I
gave ten dollars to a charity for the disabled!”
St. Peter frowns and says, “What else?”
“Two weeks ago I gave ten dollars to the
homeless shelter!” the Aussie continues.
“What else?”
“A week ago I gave ten dollars to the
orphanage!”
So Peter tells the Aussie to wait for just a
minute and he’ll be right back. About five minutes
later Peter returns and says, “Well, I have discussed
your case with the Boss, and he agrees with me.
Here’s your thirty dollars back, now go to Hell!”
——————–
ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC
Ủng hộ viên crikê người Úc này đang ở trong vòng
chung kết cúp thế giới thì ông ta lên cơn đau tim.
Khi lên đến Cửa Ngọc, ông ta gặp Thánh Peter ,
người hỏi ông ta tại sao ông ta nghĩ ông ta xứng
đáng vào Thiên Đàng.
“Ồ,” người Úc nói, “ba tuần trước đây con cho hội
từ thiện của những người tàn tật 10 đô la.
Thánh Peter nhíu mày và nói:”Gì nữa?”
“Hai tuần trước đây con cho những người vô gia cư
10 đô la!” người Úc tiếp tục.
“Gì nữa?”
“Một tuần trước đây con cho trại mồ côi 10 đô la!”
Nghe vậy Thánh Peter nói người Úc đợi trong vòng
chỉ một phút và ngài sẽ quay lại ngay. Khoảng 5
phút sau Thánh Peter quay lại và nói:”À, ta đã bàn
việc của con với chủ Thiên Đàng, và ngài đồng ý
với ta. Đây là tiền trả lại ba mươi đô la, bây giờ đi
xuống địa ngục đi!”
——————–
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER – ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

FOUR FRIENDS – BỐN NGƯỜI BẠN

FOUR FRIENDS – BỐN NGƯỜI BẠN
FOUR FRIENDS - BỐN NGƯỜI BẠN
FOUR FRIENDS
These four friends were so confident that the
weekend before finals, they decided to go up
to Dallas and party with some friends up there. They
had a great time. However, after all the partying,
they slept all day Sunday and didn’t make it back
to Austin until early Monday morning.
Rather than taking the final then, they
decided to find their professor after the final and
explain to him why they missed it.
They explained that they had gone
to Dallas for the weekend with the plan to come
back and study but, unfortunately, they had a flat tire
on the way back, didn’t have a spare, and couldn’t
get help for a long time. As a result, they missed the
final.
The Professor thought it over and then agreed they
could make up the final the following day. The guys
were elated and relieved.
They studied that night and went in the next
day at the time the professor had told them. He
placed them in separate rooms and handed each of
them a test booklet, and told them to begin.
They looked at the first problem, worth 5
points. It was something simple about free radical
formation. “Cool,” they thought at the same time,
each one in his separate room. “This is going to be
easy.”
Each finished the problem and then turned the
page. On the second page was written:
(For 95 points): Which tire?
——————–
BỐN NGƯỜI BẠN
Bốn người bạn này quá tự tin đến nỗi vào
cuối tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, họ quyết định đi
tới Dallas và tiệc tùng với bạn bè ở đó. Họ chơi ở đó
rất vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi tiệc tùng, họ ngủ
nguyên ngày chủ nhật và không quay lại Austin cho
đến sáng sớm thứ hai.
Họ quyết định đi tìm giáo sư của họ sau kỳ
thi tốt nghiệp và giải thích với ông ta vì sao họ lỡ thi
hơn là tham dự kỳ thi.
Họ giải thích rằng họ đã đi Dallas vào cuối
tuần với kế hoạch quay lại học nhưng không may họ
bị xẹp lốp trên đường về, không có lốp dự trữ, và
không làm gì được trong một quãng thời gian. Vì
thế, họ lỡ kỳ thi tốt nghiệp. Vị giáo sư suy nghĩ kỹ
và sau đó đồng ý họ có thể thi tốt nghiệp ngày hôm
sau. Mấy gã sinh viên hoan hỉ và mất đi vẻ căng
thẳng.
Tối hôm đó họ học và ngày hôm sau họ đi
vào lúc vị giáo sư đã bảo họ. Ông ta xếp họ vào
những phòng riêng lẻ và đưa mỗi người một tập sách
kiểm tra mỏng, và nói họ bắt đầu.
Họ nhìn câu hỏi thứ nhất, 5 điểm. Đó là một
câu dễ về sự hình thành gốc tự do. “Tốt,” họ nghĩ
cùng một lúc, mỗi người trong một phòng riêng.
“Cái này sẽ dễ đây.”
Mỗi người làm xong câu đó và lật qua trang
kia. Ở trang hai được viết:
(95 điểm): Lốp nào ?
——————–
FOUR FRIENDS – BỐN NGƯỜI BẠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THE GREAT WRITER – NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI

THE GREAT WRITER – NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
THE GREAT WRITER - NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
THE GREAT WRITER
There was once a young man who, in his
youth, professed his desire to become a great writer.
When asked to define “great” he said, “I
want to write stuff that the whole world will read,
stuff that people will react to on a truly emotional
level. Stuff that will make them scream, cry, and
howl in pain and anger!”
He now works for Microsoft, writing error
messages.
——————–
NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
Trước kia có một thanh niên trong tuổi trẻ
của mình nói rằng mơ ước của mình là trở thành một
người viết vĩ đại.
Khi được hỏi cho biết thế nào là “vĩ đại” anh
ta nói:”Tôi muốn viết thứ mà cả thế giới đều sẽ đọc,
thứ mà người ta sẽ phản ứng theo một mức độ cảm
xúc đích thực. Thứ mà sẽ làm người ta la, khóc, và
gào lên trong đau đớn và giận dữ!”
Bây giờ anh ta làm việc cho Microsoft, viết
những thông điệp lỗi.
——————–
THE GREAT WRITER – NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
——————–
TALKING CLOCK
While proudly showing off his new apartment
to friends, a college student led the way into the den.
“What is the big brass gong and hammer
for?” one of his friends asked.
“That is the talking clock,” the man replied.
“How’s it work?” the friend asked.
“Watch,” the man said and proceeded to give
the gong an ear- shattering pound with the hammer.
Suddenly, someone screamed from the other
side of the wall, “Knock it off, you idiot! It’s two
o’clock in the morning!”
ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
Trong lúc hãnh diện….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER – NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER - NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE
BUSINESSMAN’S ANGER
A new business was opening and one of the owner’s
friends wanted to send flowers for the occasion.
They arrived at the new business site and the owner
read the card. It said, “Rest in Peace.” The owner
was angry and called the florist to complain. He let
the florist know in no uncertain terms how angry he
was about the obvious mistake.
The florist wisely diffused the man’s anger
when she calmly said, “Sir, I’m really sorry for the
mistake, but just imagine this… somewhere there is a
funeral taking place today, and they have flowers
with a note saying, “Congratulations on your new
location!”

——————–

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ
CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO
Một thương gia mở cửa hàng và những người bạn
của ông chủ muốn gửi hoa trong dịp này.Hoa được
đưa tới điểm kinh doanh mới và ông chủ đọc tấm
cạc. Trong đó viết:” Yên nghỉ trong tĩnh lặng.” Ông
chủ nổi giận và gọi người bán hoa tới để than
phiền.Ông ta cho người bán hoa biết một cách quả
quyết là ông ta giận dữ như thế nào về cái lỗi rành
rành kia.
Người bán hoa khôn ngoan làm giảm cơn giận của
người đàn ông khi cô ta điềm tĩnh nói:”Thưa ông, tôi
thật sự lấy làm tiếc về sai sót này, nhưng chỉ cần
tưởng tượng điều này … ở nơi nào đó có một đám
tang diễn ra hôm nay, và họ nhận vòng hoa với dòng
chữ :”Chúc mừng địa điểm mới của bạn!”

——————–

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN - VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN
Bored during a long flight, an eminent scholar woke
up the sleeping man alongside him to ask if he
would like to play a game. “I’ll ask you a question,”
he explained, “and if you don’t know what the
answer is, you pay me $5. Then you ask me a
question, and if I don’t know the answer, I’ll pay you
$50.”
When the man agreed to play, the scholar
asked, “What’s the distance from the earth to the
moon?” Having no idea, the man handed him $5.
“Ha!” announced the scholar. “It’s 384,392
kilometres. Now it’s your turn.”
The man was silent for a few moments. Then
he asked, “What goes up a hill with three legs and
comes down with four?”
Puzzled, the scholar racked his brains for an
hour to no avail.
Finally he took out his wallet and handed
over $50. “OK, what is the answer?” he asked.
The man said, “I don’t know,” pulled out a $5
note, handed it to the scholar and went back to sleep.

——————–

VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN
ÔNG
Chán ngắt vì chuyến bay dài, một học giả nổi
tiếng đánh thức người đàn ông nằm ngủ kế bên hỏi
ông ta có muốn chơi một trò chơi không. “Tôi sẽ hỏi
ông một câu hỏi,” ông ta giải thích, “và nếu ông
không biết câu trả lời, ông trả tôi 5 đô la.Sau đó ông
hỏi tôi một câu hỏi, và nếu tôi không biết câu trả lời,
tôi sẽ trả ông 50 đô la.”
Khi người đàn ông đồng ý chơi, học giả
hỏi:”Khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng là bao
nhiêu?” Không có ý kiến gì, người đàn ông đưa ông
ta 5 đô la. “Ha!” học giả cho biết, “384.392 kilômet.
Bây giờ tới lượt ông.”
Người đàn ông im lặng trong giây lát. Sau đó
ông ta hỏi:”Cái gì đi lên đồi với ba chân và xuống
đồi với bốn chân?”
Lúng túng, học giả bóp trán trong một tiếng
mà không có kết quả gì.
Cuối cùng ông ta lấy bóp ra và đưa 50 đô la.
“Được rồi, câu trả lời là gì?” ông ta hỏi.
Người đàn ông nói:”Tôi không biết,” lôi ra
một tờ 5 đô la, đưa cho học giả và nằm ngủ trở lại.

——————–

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THE USHER’S REVENGE – SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ

THE USHER’S REVENGE – SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ

THE USHER’S REVENGE - SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ

 

THE USHER’S REVENGE
A man had a ticket for the theater but when he was
seated by the usher, he found that he was too far
from the stage.
He whispered to the usher, “This is a
mystery play, and I have to watch a mystery close
up. Get me a better seat, and I’ll give you a
handsome tip.”
The usher moves him into the second row,
and the man hands the usher a quarter.
The usher looks at the quarter, frowns at him,
then leans over and whispers, “The wife did it.”

——————–

SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ
Một người đàn ông có một vé rạp hát nhưng
khi ông ta ngồi xuống theo hướng dẫn của người dẫn
chỗ thì ông ta thấy ra là ông ta quá xa sân khấu.
Ông ta thì thầm với người dẫn chỗ:”Đây là
vở kịch bí ẩn của tôi, và tôi phải xem điều bí ẩn kết
thúc. Hãy cho tôi chỗ ngồi tốt hơn, và tôi sẽ cho anh
tiền lót tay hậu hĩnh.”
Người dẫn chỗ chuyển ông ta tới hàng ghế
thứ hai, và người đàn ông đưa người dẫn chỗ một tờ
25 xen.
Người dẫn chỗ nhìn tờ 25 xen, cau mày , sau
đó cúi người và thì thầm:”Người vợ làm điều đó.”

——————–

THE USHER’S REVENGE – SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons