A POEM – Một bài thơ

A POEM – Một bài thơ

A POEM - Một bài thơ

A POEM
A young poet came to the magazine editorial office and
said to the editor:
– I\’m sorry! I made a mistake and sent you the foodstuff
bill instead of my poem.
-I thought it was a poem in modernistic language and
sent it to the printing house – replied the editor.

——————–

Một bài thơ
Một nhà thơ trẻ đến tòa soạn tạp chí nọ và nói với biên
tập viên:
– Xin lỗi! Tôi đã nhầm lẫn và gửi cho anh tờ hóa đơn
thực phẩm thay vì bài thơ của tôi.
Biên tập viên đáp: – Tôi tưởng đó là bài thơ bằng ngôn
ngữ hiện đại và gửi đi nhà in rồi.

——————–

A POEM – Một bài thơ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM  - Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM
A little boy bought a cricket by money that his par¬ents
gave him.
In the arithmetic hour, the teacher asked him:
– Your father gave you six cents. Your mother gave you
four cents. How many cents do you have now?
– Teacher, I have a cricket now – Answered the boy.

——————–

Bài toán số học
Một cậu bé đã mua một con dế bằng tiền của cha mẹ cho.
Trong giờ học, thầy giáo hỏi cậu bé:
– Ba em cho em sáu xu. Mẹ em cho em bốn xu. Vậy bây
giờ em có bao nhiêu xu?
Cậu bé đáp:
– Thưa thầy, bây giờ em có một con dế ạ!

——————–

AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
My Daughter's Music Lessons - Giá trị của những bài học nhạc
My Daughter’s Music Lessons
“My daughter’s music lessons are a fortune to me ?”
“How is that ?”
“They enabled me to buy the neighbors’ houses at
half price”.
——————–
Giá trị của những bài học nhạc
– Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia
sản của tôi đó.
– Tại sao vậy ?
– Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng
xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.
——————–
My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
——————–

HOW BUSINESS IS DONE?
Father : I want you to marry a girl of my choice.
Son : “I will choose my own bride!”
Father: “But the girl is Bill Gates’s daughter.”
Son : “Well, in that case…ok”
Next, Father approaches Bill Gates.
Father: “I have a husband for your daughter.”
Bill Gates: “But my daughter is too young to
marry!”
Father: “But this young man is a vice-president of
the World Bank.”

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
Bill Gates: “Ah, in that case…ok”
Finally, Father goes to see the president of the
World Bank.
Father: “I have a young man to be recommended as
a vice-president.”
President: “But I already have more vice- presidents
than I need!”
Father: “But this young man is Bill Gates’s son-inlaw.”

President: “Ah, in that case…ok”
This is how business is done!!

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc

Surrogate father
The Smiths were unable to conceive children and
decided to use a surrogate
father to start their family. On the day the surrogate
father was to
arrive, Mr. Smith kissed his wife and said, “I’m off.
The man should be
here soon” Half an hour later, just by chance a doorto-door
baby…

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

VODKA IN THE PULPIT – VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO

VODKA IN THE PULPIT – VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO

VODKA IN THE PULPIT - VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO

VODKA IN THE PULPIT

The new priest was so nervous at his first
mass, he could hardly speak. Before his second
appearance in the pulpit, he asked the Monsignor
how he could relax. The Monsignor said, “Next
Sunday, it may help if you put some vodka in the
water pitcher. After a few sips everything should go
smoothly.”
The next Sunday the new priest put the
suggestion into practice and was able to talk up a
storm. He felt great! However, upon returning to the
rectory he found a note from the Monsignor.
Dear Father,
1. Next time sip rather than gulp.
2. There are 10 commandments, not 12.
3. There are 12 disciples, not 10.
4. David slew Goliath, he did not kick his ass.
5. We do not refer to the Cross as the “Big
T”.
6. We do not refer our Savior, Jesus Christ
and his Apostles as “J.C. and the Boys.
7. The Father, the Son, and the Holy Ghost are
not referred to as “Big Daddy, Junior, and the
Spook.”
8. We don’t refer to Judas as “El Finko”.
9. The Pope is consecrated not constipated or
castrated, and we don’t refer to him as “The
Godfather”
10. When Jesus broke the bread at the Last
Supper he said, “Take this and eat it, for it is my
body, he did not say, “Eat me.”
11. It is always the Virgin Mary, never “Mary
with the Cherry”.

——————–

VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO
Một linh mục mới cảm thấy rất căng thẳng
trước đám đông tín đồ đến nỗi ông hầu như không
nói được. Trước khi xuất hiện lần thứ hai để giảng
đạo, ông hỏi Đức ông làm thế nào để cảm thấy thoải
mái. Đức ông nói:”Chủ nhật tới, nếu ông bỏ một ít
vốtca vào bình đựng nước có thể tình hình sẽ tốt
hơn. Sau vài lần nhấm nháp, mọi thứ sẽ trở nên trôi
chảy.”
Chủ nhật tiếp theo, vị linh mục mới thi hành lời đề
nghị và có thể nói như gió. Ông cảm thấy rất tuyệt !
Tuy nhiên, khi quay về nhà, ông thấy một tờ giấy
ghi của Đức ông.
Cha thân mến,
1. Lần tới nên nhấm nháp hơn là uống từng
ngụm.
2. Có 10 điều răn, không phài 12.
3. Có 12 thánh tông đồ, không phải 10.
4. David quay Goliath, David không đá đít
Goliath.
5. Chúng ta không nói tới cây thập tự như một
“chữ T lớn”.
6. Chúng ta không nói tới Đấng Cứu Thế, Jesus
Christ và các thánh tông đồ là “J.C và Những Chàng
Trai.”
7. Cha, Con và Chúa thánh thần không được
nói tới như “Cha lớn, Con, và Ma quỷ.
8. Chúng ta không nói Judas là “El Finko”.
9. Giáo Hoàng được phong thánh không bị táo
bón hoặc bị thiến, và chúng ta không gọi ngài là
“Cha Đỡ Đầu”
10. Khi Chúa bẻ bánh mì ở Bữa ăn Cuối cùng,
ngài nói:”Hãy nhận cái này và ăn, vì nó là thân thể
ta, ngài không nói:”Hãy ăn ta.”
11. Không bao giờ có “Mẹ Mary với trái anh
đào” mà luôn luôn là Đức Mẹ Mary Đồng Trinh.

——————–

VODKA IN THE PULPIT – VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

TWO DEALERS AND A VERY ATTRACTIVE LADY – HAI NGƯỜI CHIA BÀI VÀ MỘT PHỤ NỮ RẤT HẤP DẪN

TWO DEALERS AND A VERY ATTRACTIVE LADY – HAI NGƯỜI CHIA BÀI VÀ MỘT PHỤ NỮ RẤT HẤP DẪN

TWO DEALERS AND A VERY ATTRACTIVE LADY - HAI NGƯỜI CHIA BÀI VÀ MỘT PHỤ NỮ RẤT HẤP DẪN

TWO DEALERS AND A VERY ATTRACTIVE
LADY
Two bored casino dealers are waiting at a craps
table. A very attractive lady comes in and wants to
bet $20,000 on a single roll of the dice.
She says, “I hope you don’t mind, but I feel
much luckier when I’m bottomless.”
With that, she strips naked from the waist
down, and rolls the dice while yelling, “Momma
needs a new pair of pants!”
She then begins jumping up and down and
hugging and kissing each of the dealers. “YES! I
WIN! I WIN!”
With that, she picks up her money and
clothes and quickly leaves. The dealers just stare at
each other dumbfounded.
Finally one of them asks, “What did she roll
anyway?”
The other answers, “I don’t know! I thought
YOU were watching!”

——————–

HAI NGƯỜI CHIA BÀI VÀ MỘT PHỤ NỮ
RẤT HẤP DẪN
Hai người chia bài mệt mỏi đang ngồi đợi tại
bàn xí ngầu. Một phụ nữ rất hấp dẫn bước vào và
muốn đánh một ván 20.000 đô la trong một cú thả xí
ngầu duy nhất.
Nàng nói:”Em hy vọng hai anh không ngại,
nhưng em nghĩ sẽ may mắn hơn nhiều khi em
“không đáy”.
Theo lời nói, nàng cởi khỏa thân từ eo
xuống, rồi gieo xí ngầu với tiếng reo:”Má cần một
cái quần mới!”
Sau đó nàng nhảy lên xuống và ôm và hôn
hai người chia bài.”ĐÚNG! EM THẮNG! EM
THẮNG!”
Với lời nói đó, nàng ôm tiền và quần áo và
rời đi nhanh chóng.Hai người chia bài nhìn nhau
chằm chặp chết điếng.
Cuối cùng một trong hai người hỏi:”Dù sao
đi nữa thì cô ta đã gieo số mấy?”
Người kia đáp:”Tôi không biết! Tôi
nghĩ ANH đang canh!”

——————–

TWO DEALERS AND A VERY ATTRACTIVE LADY – HAI NGƯỜI CHIA BÀI VÀ MỘT PHỤ NỮ RẤT HẤP DẪN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons