A POEM – Một bài thơ

A POEM – Một bài thơ

A POEM - Một bài thơ

A POEM
A young poet came to the magazine editorial office and
said to the editor:
– I\’m sorry! I made a mistake and sent you the foodstuff
bill instead of my poem.
-I thought it was a poem in modernistic language and
sent it to the printing house – replied the editor.

——————–

Một bài thơ
Một nhà thơ trẻ đến tòa soạn tạp chí nọ và nói với biên
tập viên:
– Xin lỗi! Tôi đã nhầm lẫn và gửi cho anh tờ hóa đơn
thực phẩm thay vì bài thơ của tôi.
Biên tập viên đáp: – Tôi tưởng đó là bài thơ bằng ngôn
ngữ hiện đại và gửi đi nhà in rồi.

——————–

A POEM – Một bài thơ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *