A POEM – Một bài thơ

A POEM – Một bài thơ

A POEM - Một bài thơ

A POEM
A young poet came to the magazine editorial office and
said to the editor:
– I\’m sorry! I made a mistake and sent you the foodstuff
bill instead of my poem.
-I thought it was a poem in modernistic language and
sent it to the printing house – replied the editor.

——————–

Một bài thơ
Một nhà thơ trẻ đến tòa soạn tạp chí nọ và nói với biên
tập viên:
– Xin lỗi! Tôi đã nhầm lẫn và gửi cho anh tờ hóa đơn
thực phẩm thay vì bài thơ của tôi.
Biên tập viên đáp: – Tôi tưởng đó là bài thơ bằng ngôn
ngữ hiện đại và gửi đi nhà in rồi.

——————–

A POEM – Một bài thơ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

A HALF OF TICKET - Một nửa vé

A HALF OF TICKET
A man went to the theatre for the concert. At the ticket
office, he said to the ticket seller:
– Please sell me a half of ticket!
-I don\’t understand what you said. Why is a half of
ticket? – asked the ticket seller.
– Because my left ear has been deaf from last year. I can
hear with only one ear.

——————–

Một nửa vé
Một người đàn ông đi đến nhà hát để nghe hòa nhạc.
Tại phòng vé, ông ta nói với người bán vé:
– Xin vui lòng bán cho tôi một nửa vé!
– Tôi hiểu ông nói gì. Tại sao lại là một nửa vé?
Người bán vé hỏi.
– Vì tai trái của tôi bị điếc từ năm ngoái. Tôi chỉ có thể
nghe bằng một tai thôi.

——————–

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The carjacking – Một vụ cướp xe hơi

The carjacking – Một vụ cướp xe hơi
The carjacking - Một vụ cướp xe hơi
The carjacking
An elderly woman did her shopping and, upon returning
to her car, found four males in the act of leaving with
her vehicle. She dropped her shopping bags, drew her
handgun, and proceeded to scream at them at the top of
her voice,
“I have a gun and I know how to use it! Get out of the
car, you scumbags!”
The four men didn’t wait for a second invitation but got
out and ran like mad. The woman, somewhat shaken,
proceeded to load her shopping bags in the back of the
car and get into the driver’s seat. She was so shaken that
she could not get her key into the ignition. She tried and
tried, to no avail/
And then it dawned on her why. A few minutes later,
she found her own car parked four or five spaces father
down. She loaded her bags into her car and drove to the
police station.
The sergeant, to whom she told the story, nearly tore
himself in two the other end of the counter, where four
pale males were reporting a carjacking by a mad elderly
woman described as white, less than five feet tall,
glasses, curly white hair, and carrying a large handgun.
No charges were filed.
——————–
Một vụ cướp xe hơi
Một bà cụ đi mua sắm xong, quay trở lại nơi đỗ xe ô tô
của mình. Cụ thấy bốn gã đàn ông đang định bỏ đi bằng
chiếc xe của cụ. Cụ đánh rơi túi hàng, rút khẩu song
ngắn ra, tới gần và gắng hết sức hét lên:
-“ Tôi có một khẩu súng trong tay và tôi biết cách dùng
nó! Hãy ra khỏi chiếc xe, đồ cặn bã!”
Bốn gã đàn ông không đợi lời mời tới lần thứ hai mà vội
vã ra khỏi xe và chạy như điên. Bà cụ run rẩy, tới đặt túi
hàng phía sau xe và vào chỗ lái. Vì quá lập cập, bà cụ
không thể cắm được chìa khóa vào ổ khóa. Bà đã thử đi,
thử lại nhưng vẫn chẳng ích gì.
Và rồi bà cũng hiểu ra nguyên do. Vài phút sau, bà thấy
xe của mình đỗ sau đó khỏang bốn đến năm chỗ để xe.
Bà chất túi đồ của mình lên xe và lái tới đồn công an gần
nhất.
Vị trung sĩ, người mà nghe bà thuật lại câu chuyện, gần
như cười vỡ bụng và đưa tay chỉ về phía cuối dãy bàn
tiếp tân, nơi bốn người đàn ông mặt xanh mét đang trình
báo về vụ cướp xe do một bà lão điên được tả lại như
sau: trắng, thấp hơn năm feet, đeo kính, tóc bạc, xoăn và
cầm một khẩu súng lục lớn.
Không thấy có vụ tấn công nào như thế được lưu trong
hồ sơ.
——————–
The carjacking – Một vụ cướp xe hơi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

BUYING A TV – MUA MỘT CÁI TIVI

BUYING A TV – MUA MỘT CÁI TIVI
BUYING A TV - MUA MỘT CÁI TIVI
BUYING A TV
One day a blonde walked into a second hand store
and asked the clerk “How much is that TV in the
window?” The man said, “I’m sorry. I don’t sell stuff
to blondes.” So She walked out. The next day she
came in as a red head. She asked how much the TV
was in the window again. And again he said he
didn’t sell things to blondes. The next day she came
in again and asked for the third time how much the
TV was. The man said “FOR THE FINAL TIME I
DONT SALE STUFF TO BLONDES!!” She said,
“How did you know I was a blonde?” He said,
“That’s not a TV. It’s a microwave!!!!!”
——————–
MUA MỘT CÁI TIVI
Một ngày kia, một cô gái tóc hoe đi vào một
cửa hàng đồ second hand và hỏi người bán
hàng:”Cái tivi trong cửa sổ kia giá bao nhiêu?”
Người đàn ông nói:”Xin lỗi. Tôi không bán hàng
cho những người tóc hoe.” Vì vậy cô ta bước ra
ngoài.Hôm sau cô ta đi vào với một mái tóc đỏ. Cô
ta hỏi cái ti vi trong cửa sổ giá bao nhiêu một lần
nữa. Và một lần nữa anh ta nói anh ta không bán
hàng cho người tóc hoe. Ngày hôm sau cô ta đến và
lại hỏi lần thứ ba ti vi giá bao nhiêu. Người đàn ông
nói”LẦN CUỐI CÙNG TÔI KHÔNG BÁN HÀNG
CHO NGƯỜI TÓC HOE!!” Cô ta nói:”Tại sao ông
biết tôi là người tóc hoe?”Anh ta nói:”Đó không
phải là cái ti vi. Đó là một cái lò vi sóng!!!!!”
——————–
BUYING A TV – MUA MỘT CÁI TIVI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A VERY COLD WINTER – MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH

A VERY COLD WINTER – MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH
A VERY COLD WINTER - MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH
A VERY COLD WINTER …
It was autumn, and the Indians on the remote
reservation asked their new Chief if the winter was
going to be cold or mild.
Since he was an Indian Chief in a modern
society, he had never been taught the old secrets,
and when he looked at the sky, he couldn’t tell what
the weather was going to be.
Nevertheless, to be on the safe side, he
replied to his tribe that the winter was indeed going
to be cold and that the members of the village
should collect wood to be prepared.
But also being a practical leader, after several days
he got an idea. He went to the phone booth, called
the National Weather Service and asked, “Is the
coming winter going to be cold?”
“It looks like this winter is going to be quite
cold indeed,” the Meteorologist at the weather
service responded.
So the Chief went back to his people and
told them to collect even more wood in order to be
prepared.
One week later he called the National
Weather Service again. “Is it going to be a very cold
winter?” he asked.
“Yes,” the man at National Weather Service
again replied, “it’s going to be a very cold winter.”
The Chief again went back to his people and
ordered them to collect every scrap of wood they
could find.
Two weeks later he called the National
Weather Service again. “Are you absolutely sure
that the winter is going to be very cold?”
“Absolutely,” the man replied. “It looks like
it’s going to be one of the coldest winters ever.”
“How can you be so sure?” the Chief asked.
The weatherman replied, “The Indians are
collecting firewood like crazy.”
——————–
MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH
Trời đang thu, và người da đỏ ở vùng đất xa
xôi hỏi thủ lĩnh mới của họ mùa đông này sẽ lạnh
hay ôn hòa.
Vì là thủ lĩnh dân da đỏ trong xã hội hiện
đại, ông ta chưa bao giờ được dạy những bí quyết
xưa, và khi ông ta nhìn lên bầu trời, ông ta không
thể nói thời tiết sẽ ra sao.
Tuy nhiên, một cách cẩn thận, ông ta trả lời
với bộ lạc là mùa đông sẽ lạnh thực sự và các thành
viên trong làng nên thu lượm gỗ để chuẩn bị. Nhưng
cũng là một lãnh đạo thực tế, sau vài ngày ông ta
nảy ra một sáng kiến. Ông ta đi đến phòng điện
thoại, gọi vụ thời tiết quốc gia và hỏi:”Thời tiết sẽ
trở nên lạnh không?”
“Có vẻ như mùa đông này sẽ lạnh thực sự,”
nhà khí tượng học ở vụ thời tiết trả lời.
Nghe vậy vị thủ lĩnh quay lại bộ lạc và nói
họ thu nhặt thậm chí nhiều củi hơn để chuẩn bị.
Một tuần sau ông ta lại gọi vụ thời tiết quốc
gia.”Trời sẽ rất lạnh vào mùa đông này chứ?” ông ta
hỏi.
“Đúng,” người của cục thời tiết quốc gia trả
lời lại. “Mùa đông này sẽ rất lạnh.”
Vị thủ lĩnh quay về bộ lạc một lần nữa và ra
lệnh thu lượm đến từng mảnh nhỏ củi họ có thể tìm
thấy.
Hai tuần sau ông ta lại gọi cục thời tiết quốc
gia.”Ông có đoan chắc rằng mùa đông này sẽ rất
lạnh không”
“Chắc chắn,” người đàn ông trả lời. “Có vẻ
như đây sẽ là mùa đông lạnh hơn bao giờ hết.”
“Làm thế nào mà ông có thể quả quyết như
vậy?” vị thủ lĩnh hỏi.
Nhà khí tượng học trả lời:”Người da đỏ đang
thu lượm gỗ như điên.”
——————–
A VERY COLD WINTER – MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A PAINTING – MỘT BỨC TRANH

A PAINTING – MỘT BỨC TRANH

A PAINTING - MỘT BỨC TRANH

A PAINTING
During a modern-art exhibition at a museum, an
artist was explaining his work that was on display.
“This,” he said, pointing to a completely black
canvas, “is a cow grazing.”
“Well, where is the grass?” asked one
particularly confused visitor.
“The cow has eaten it,” the artist explained.
“Well, then,” the visitor said, “where’s the
cow?”
“Why should she stay,” the artist replied,
“after she’d eaten all the grass?”

——————–

MỘT BỨC TRANH
Trong một cuộc triển lãm nghệ thuật hiện đại ở một
viện bảo tàng, một họa sĩ đang giải thích một bức
tranh đang trưng bày.Anh ta chỉ tay vào bức vẽ hoàn
toàn đen và nói “Đây là con bò đang ăn cỏ.”
“À, cỏ đâu ?” một vị khách đặc biệt bối rối hỏi.
“Con bò ăn hết rồi,” họa sĩ giải thích.
“Vậy thì con bò đâu?” vị khách nói.
“Tại sao nó ở đó sau khi đã ăn hết cỏ ?” họa sĩ trả
lời.

——————–

A PAINTING – MỘT BỨC TRANH

——————–

DIVERT YOUR COURSE
This is the transcript of the ACTUAL radio
conversation of a USnaval ship with Canadian
authorities off the coast ofNewfoundland in October
1995. Radio conversation released by the Chief of
Naval Operations
10-10-95.
Canadians: Please divert your course 15
degrees the South to avoid a collision.
Americans: Recommend you divert your
course 15 degrees the North to avoid a collision.
Canadians: Negative. You will have to divert
your course 15 degrees to the South to avoid a
collision….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

AN ARGUMENT – MỘT CUỘC TRANH CÃI

AN ARGUMENT – MỘT CUỘC TRANH CÃI

AN ARGUMENT - MỘT CUỘC TRANH CÃI

AN ARGUMENT
During a neighborhood party here, I got into an
argument with my neighbor, Van, about presidential
politics. Finally, he asked me why I was such a
dedicated Republican.
I told him that my Father and GrandFather
were Republicans before me and that I was carrying
on the family tradition.
“That’s it ?” said my exasperated neighbor.
“What if your Father and GrandFather had been
horse thieves ?”
“Well…” I replied, “I suppose then I’d be a
Democrat like you.”
——————–
MỘT CUỘC TRANH CÃI
Trong bữa tiệc láng giềng, tôi tranh cãi với
một người láng giềng Van về đời sống chính trị
tranh cử tổng thống. Cuối cùng anh ta hỏi tôi vì sao
tôi là một đảng viên trung thành của đảng Cộng hòa
như vậy.
Tôi nói với anh ta rằng cha tôi và ông nội tôi
là những người Cộng Hòa trước tôi và rằng tôi tiếp
tục truyền thống gia đình.
“Thế à?” người hàng xóm cáu tiết nói. “Nếu
cha bạn và ông nội bạn là những tên trộm ngựa thì
sao?”
“À…” tôi đáp, “tôi cho là tôi sẽ trở thành
một người Dân chủ như ông.”
——————–
AN ARGUMENT – MỘT CUỘC TRANH CÃI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A STORY ABOUT MARK TWAIN – MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN

A STORY ABOUT MARK TWAIN – MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
A STORY ABOUT MARK TWAIN - MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
A STORY ABOUT MARK TWAIN
[Supposedly a true story…]
James McNeill Whistler (whose most
famous painting is popularly known as “Whistler’s
Mother”) is reported to have displayed a just
completed painting to Mark Twain.
Twain looked at the painting judiciously from
a variety of angles and distances while Whistler
waited impatiently for the verdict.
Finally, Twain leaned forward and, making
an erasing gesture with his hand, said, “I’d eradicate
that cloud if I were you.”
Whistler cried out in agony, “Careful! The
paint is still wet.”
“That’s all right,” Twain said coolly, “I’m
wearing gloves.”
——————–
MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
[Được cho là một câu chuyện có thật … ]
James McNeill Whistler (người có bức tranh
nổi tiếng nhất được biết rộng rãi dưới tên gọi “Mẹ
của Whistler”) được kể lại là đã cho Mark Twain
xem một bức tranh vừa hoàn tất.
Twain thận trọng nhìn vào bức tranh từ nhiều
góc độ và tầm nhìn khác nhau trong lúc Whistler
kiên nhẫn chờ nghe nhận xét.
Cuối cùng, Twain cúi người và làm một
động tác xóa bằng tay, nói:”Tôi sẽ xóa đám mây đó
nếu tôi là anh.”
Whistlet thét to đau đớn:”Cẩn thận! Bức
tranh vẫn còn ướt.”
“Không sao đâu,” Twain nói điềm nhiên,
“Tôi đang mang găng tay.”
——————–
A STORY ABOUT MARK TWAIN – MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
——————–
WAKEUP CALL
One night at an economy motel, I ordered a 6:00
a.m. wake-up call. The next morning, I awoke
before 6:00, but the phone did not ring until 6:30.
“Good morning,” a young man said
sheepishly. “This is your wake-up call.”
Annoyed, I let the hotel worker have it. “You
were supposed to call me at 6:00 AM!” I
complained. “What if I had a million-dollar deal to
close this morning, and your oversight made me
miss out on it?”….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DISABLE VETERAN – MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰC

DISABLE VETERAN – MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰC

DISABLE VETERAN - MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰC

DISABLE VETERAN
A retired General hired a new secretary. She was
young, sweet and polite. One day while taking
dictation, she noticed his fly was open.
When leaving the room, she courteously said,
“Oh by the way sir, did you know that your barracks
door was open”?
He didn’t understand her remark, but later, he
happened to look down and saw his zipper was
open. He decided to have some fun with his new
employee.
Calling her into his office, he asked, “By the
way Miss Jones, when you saw my barracks door
open, did you also see a soldier standing at
attention?”
The secretary replied, “Why no sir, but I did
see a little disabled veteran sitting on two duffel
bags…”

——————–

MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰC
Một viên tướng về hưu thuê một cô thư ký mới. Cô
ta trẻ, dễ thương và lễ phép. Một ngày kia, trong khi
đang viết những lời ông tướng đọc thì cô để ý thấy
dây kéo của ông mở ra.
Khi rời phòng, cô lịch sự nói:” Ồ, à này, thưa ông,
ông có biết rằng cửa doang trại của ông được mở
ra?”
Ông ta không hiểu lời nhắc của cô ta, nhưng sau đó,
ông ta ngẫu nhiên nhìn xuống và thấy phéc mơ tuya
được mở ra. Ông ta quyết định đùa nhân viên mới.
Gọi cô ta vào văn phòng, ông hỏi: “À này, cô Jones,
khi cô thấy cửa doanh trại của tôi mở, cô cũng thấy
luôn một người lính đứng nghiêm chứ?”
Cô thư ký trả lời: “Tại sao không, thưa ông, nhưng
tôi thấy rõ ràng một cựu binh nhỏ yếu ớt bất lực
ngồi trên hai túi đồ lề … “

——————–

DISABLE VETERAN – MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons