GOT A PET – MUA MỘT CON VẬT CẢNH

GOT A PET – MUA MỘT CON VẬT CẢNH

GOT A PET - MUA MỘT CON VẬT CẢNH

GOT A PET …
The guy was lonely, and decided life would be more
fun if he had a pet. So he went to the pet store and
told the owner that he wanted to buy an unusual pet.
After some discussion, he finally bought a
centipede, which came in a little white box to use for
his house.
He took the box back home, found a good location
for the box, and decided he would start off by taking
his new pet to the bar to have a drink. So he asked
the centipede in the box, “Would you like to go to
Frank’s with me and have a beer?” But there was no
answer from his new pet. This bothered him a bit,
but he waited a few minutes and then asked him
again, “How about going to the bar and having a
drink with me?”
But again, there was no answer from his new friend
and pet. So he waited a few minutes more, thinking
about the situation.
He decided to ask him one more time; this time
putting his face up against the centipede’s house and
shouting, “Hey, in there! Would you like to go to
Frank’s place and have a drink with me?”
A little voice came out of the box: “I heard you the
first time! I’m putting on my shoes.”

——————–

MUA MỘT CON VẬT CẢNH …
Có một gã cô đơn, và quyết định rằng cuộc
sống sẽ vui hơn nếu anh ta có một con vật cảnh.Vì
thế anh ta đến một hàng vật cảnh và nói với người
chủ rằng anh ta muốn mua một con vật khác
thường.Sau một vài trao đổi, cuối cùng anh ta mua
một con rết, được đặt vào một hộp trắng nhỏ dùng
làm nhà cho nó.
Anh ta đem hộp về nhà, tìm một chỗ tốt cho
cái hộp và quyết định anh ta sẽ bắt đầu bằng cách
đưa con vật cảnh mới tới một bar để uống rượu.Vì
thế anh ta hỏi con rết trong hộp:” Bạn có muốn đi
đến bar Frank với tôi và uống bia?” Nhưng không có
tiếng trả lời từ phía con vật cảnh mới.Điều này làm
anh ta hơi bực mình, nhưng anh ta đợi một vài phút
và sau đó hỏi nó lại:” Đi tới bar và uống với tôi
nhé?”
Nhưng một lần nữa không có tiếng trả lời từ
phía người bạn mới và là con vật cảnh.Vì thế anh ta
đợi một vài phút nữa, nghĩ ngợi về tình hình.
Anh ta quyết định hỏi nó một lần nữa; lần
này để mặt anh ta áp vào nhà con rết và nói to:”
Này, đằng ấy! Bạn có muốn đi đến chỗ Frank và
uống với tôi?”
Một tiếng nói nhỏ vọng ra khỏi hộp:” Tôi
nghe anh ngay từ đầu. Tôi đang mang giày.”

——————–

GOT A PET – MUA MỘT CON VẬT CẢNH

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn