A DOG THAT CAN TALK – MỘT CON CHÓ BIẾT NÓI

A DOG THAT CAN TALK – MỘT CON CHÓ BIẾT NÓI

A DOG THAT CAN TALK - MỘT CON CHÓ BIẾT NÓI

A DOG THAT CAN TALK
A salesman dropped in to see a business customer.
Not a soul was in the office except a big dog
emptying wastebaskets. The salesman stared at the
animal, wondering if his imagination could be
playing tricks on him. The dog looked
up and said, “Don’t be surprised. This is just part of
my job.”
“Incredible!” exclaimed the man. “I can’t
believe it! Does your boss know what a prize he has
in you? An animal that can talk!”
“No, no,” pleaded the dog. “Please don’t! If
that man finds out I can talk, he’ll make me answer
the phone, too!”

——————–

MỘT CON CHÓ BIẾT NÓI
Một người bán hàng tạt vào thăm một bạn hàng.
Không có người nào trong văn phòng trừ một con
chó lớn đang dọn trống những giỏ rác. Người bán
hàng nhìn chằm chằm vào con thú, kinh ngạc không
biết trí tưởng tượng có đáng lừa ông ta không. Con
chó nhìn lên và nói:” Đừng ngạc nhiên. Đây chỉ là
một phần công việc của tôi.”
“ Không thể tin được!” người đàn ông kêu lên. “Tôi
không tin! Ông chủ bạn có biết ông ta có một thứ
của trời cho trong con người bạn hay không? Một
con chó biết nói!”
“Không, không,” con chó nài nỉ. “Xin đừng! Nếu
ông ấy biết tôi có thể nói, ông ta sẽ buộc tôi trả lời
điện thoại nữa!”

——————–

A DOG THAT CAN TALK – MỘT CON CHÓ BIẾT NÓI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm