PARROT BUYING – MUA VẸT

PARROT BUYING – MUA VẸT

PARROT BUYING - MUA VẸT

PARROT BUYING
A man goes into a pet shop to buy a parrot. The shop
owner points to three identical looking parrots on a
perch and says: “The parrot to the left costs 500
dollars”.
“Why does the parrot cost so much?” the
customer asks.
The owner says, “Well, it knows how to use a
computer.”
The customer asks about the next parrot and
is told “That one costs 1,000 dollars because it can
do everything the other parrot can do plus it knows
how to use the UNIX operating system.”
Naturally, the increasingly startled man asks
about the third parrot and is told “That one costs
2,000 dollars.”
Needless to say this begs the question “What
can IT do?”
To which the owner replies “To be honest I
have never seen it do a thing but the other two call
him boss!”

——————–

MUA VẸT
Một người đàn ông đi tới một hàng bán những con
vật cảnh để mua một con vẹt.Chủ hàng chỉ ba con
vẹt giống hệt nhau trong một cái lồng và nói:”Con
vẹt bên trái giá 500 đô la.”
“Tại sao nó cao giá quá vậy?” khách hỏi.
Người chủ đáp:”À, nó biết cách sử dụng máy vi
tính.”
Người khách hỏi về con vẹt tiếp theo và được bảo
“Con vẹt đó giá 1000 đô la vì nó có thể làm mọi việc
những con vẹt khác biết làm thêm vào nó có thể
dùng hệ điều hành UNIX.”
Cố nhiên, người đàn ông càng lúc càng kinh ngạc
hỏi về con vẹt thứ ba và được cho biết “Con đó giá
2.000 đô la.”
Không cần nói điều này đã đề cập đến câu hỏi “NÓ
có thể làm gì?”
Đối với câu hỏi đó, người chủ đáp:”Nói thật tôi chưa
thấy nó làm gì nhưng hai con kia gọi nó là chủ!”

——————–

PARROT BUYING – MUA VẸT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm