TRAINED CAT – CHÚ MÈO ĐƯỢC HUẤN LUYỆN

TRAINED CAT – CHÚ MÈO ĐƯỢC HUẤN LUYỆN

TRAINED CAT - CHÚ MÈO ĐƯỢC HUẤN LUYỆN

TRAINED CAT
Our young daughter had adopted a stray cat. To my
distress, he began to use the back of our new sofa as
a scratching post. “Don’t worry,” my husband
reassured me. “I’ll have him trained in no time.”
I watched for several days as my husband
patiently “trained” our new pet. Whenever the cat
scratched, my husband deposited him outdoors to
teach him a lesson.
The cat learned quickly. For the next 16
years, whenever he wanted to go outside, he
scratched the back of the sofa.

——————–

CHÚ MÈO ĐƯỢC HUẤN LUYỆN
Đứa con gái trẻ của chúng tôi nuôi một con mèo lạc.
Nhưng chú ta bắt đầu dùng phía sau của cái ghế xôfa
mới của chúng tôi làm nơi cào trong nỗi buồn của
tôi.”Đừng lo,” chồng tôi cam đoan. “Anh sẽ cho nó
được huấn luyện trong không bao lâu.”
Tôi quan sát vài ngày trong khi chồng tôi kiên nhẫn
“huấn luyện” con vật nuôi mới.Cứ mỗi khi con mèo
cào, chồng tôi lại đặt chú ta ngoài cửa để dạy nó một
bài học.
Con mèo học thật nhanh. Trong 16 năm tiếp theo,
mỗi khi chú ta muốn ra ngoài, chú ta lại cào phía sau
của chiếc xôfa.

——————–

TRAINED CAT – CHÚ MÈO ĐƯỢC HUẤN LUYỆN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm