BILINGUAL PARROT – CON VẸT NÓI HAI THỨ TIẾNG

BILINGUAL PARROT – CON VẸT NÓI HAI THỨ TIẾNG

BILINGUAL PARROT - CON VẸT NÓI HAI THỨ TIẾNG

BILINGUAL PARROT
A man goes into a pet shop to buy a parrot. There he
sees a parrot with a purple string tied to its left leg
and a brown string tied to it’s right leg. He asks the
shop keeper the significance of the strings. “Well,
this is a highly trained parrot. If you pull the purple
string he speaks in French and if you pull the brown
string he speaks in German,” replies the owner.
“Really! And what happens if I pull both the
strings?” the curious shopper asks. “I fall off my
perch you stupid fool!!” screeches the parrot.

——————–

CON VẸT NÓI HAI THỨ TIẾNG
Một người đàn ông đi tiếng hàng những con vật
cảnh để mua một con vẹt. Ở đó ông ta thấy một con
vẹt với một dây màu tía buộc vào chân trái của nó và
một dây màu nâu buộc vào chân phải của nó. Ông ta
hỏi chủ hàng ý nghĩa của những sợi dây. “À, đây là
một con vẹt được huấn luyện công phu. Nếu ông
giật sợi dây màu tía, nó nói tiếng Pháp và nếu ông
giật sợi dây màu nâu, nó nói tiếng Đức,” ông chủ trả
lời. “Vậy à! Và cái gì xảy ra nếu tôi giật cả hai sợi
giây?” người khách tò mò hỏi. “Tao ngã khỏi chỗ
đậu, thằng ngu!!” con vẹt thét lên.

——————–

BILINGUAL PARROT – CON VẸT NÓI HAI THỨ TIẾNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn