OUT ALL NIGHT DRINHKING – ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM

OUT ALL NIGHT DRINHKING – ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM

OUT ALL NIGHT DRINHKING - ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM

OUT ALL NIGHT DRINHKING …
An Irishman’s been at a pub all night drinking. The
bartender finally says that the bar is closed. So he
stands up to leave and falls flat on his face. He
figures he’ll crawl outside and get some fresh air and
maybe that will sober him up.
Once outside he stands up and falls flat on his
face. So he crawls home and at the door stands up
and falls flat on his face. He crawls through the door
and up the stairs.
When he reaches his bed he tries one more
time to stand up. This time he falls right into bed
and is sound asleep.
He awakens the next morning. His wife
stands over him shouting at him. “So, you’ve been
out drinking again!!”
“How did you know?” he asks.
“The pub called, you left your wheelchair
there again

——————–

ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM …
Một người đàn ông Ai-len uống rượu trong
quán suốt đêm. Cuối cùng người phục vụ nói rằng
quầy bar phải đóng cửa. Nghe vậy ông ta đứng lên
để đi ra và té nặng. Ông ta tính bò ra ngoài và hít thở
không khí trong lành và có thể điều đó làm ông ta
tỉnh táo.
Khi ra ngoài, ông ta đứng lên và lại té thẳng
cẳng. Vì thế ông ta bò về nhà và tại cửa ông ta đứng
lên và lại té nặng. Ông ta bò xuyên qua cửa và lên
lầu.
Khi đụng giư ờng, ông ta cố đứng lên lần
nữa. Lần này ông ta ngã thẳng vào giư ờng và yên
giấc ngủ.
Ông ta thức giấc vào sáng hôm sau. Vợ ông
ta đứng đó kêu lên: “Vậy là ông lại đi chơi uống
rượu nữa rồi !”
“Làm sao em biết?” ông ta hỏi.
“Quán họ gọi, ông lại để xe lăn ở đó nữa
kìa.”

——————–

OUT ALL NIGHT DRINHKING – ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A NIGHT AT THE ASYLUM – MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆN

A NIGHT AT THE ASYLUM – MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆN

A NIGHT AT THE ASYLUM - MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆN

A NIGHT AT THE ASYLUM
Late one night at the insane asylum one
inmate shouted, “I am Napoleon!”
Another one said, “How do you know?”
First inmate answers, “Winston Churchill
told me!”
Just then, a voice from another room
shouted, “I did NOT!”

——————–

MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆN
Một đêm khuya ở dưỡng trí viện một bệnh
nhân la lên:” Ta là Napoleon!”
Một bệnh nhân khác nói:”Làm sao mày
biết?”
Bệnh nhân kia nói:” Winston Churchil nói
với tao!”
Ngay lúc đó, một giọng nói từ phòng kia la
lên:” Tao không nói!”

——————–

DOCTOR, I CAN’T SLEEP
One morning, a doctor received the most haggard
looking patient he had ever seen. “I can’t sleep,” the
patient said. “The dogs in the street outside my
window bark all night long and it’s driving me
mad!”
“There now,” said the doctor soothingly. “Try
these new sleeping pills.”
A week later, the patient was back, looking
even more tired and
distressed. “Didn’t the
pills work?” asked the doctor.
“No,” the patient sobbed. “I’ve been up every
night chasing those damn dogs, and even if I catch
one, it won’t swallow the pill.”

——————–

BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
Một buổi sáng, một bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân
trông phờ phạc nhất mà ông từng biết. “Tôi không
ngủ được,” người bệnh nói. “Mấy con chó trên
đường bên ngoài cửa sổ tôi sủa suốt đêm và làm tôi
phát điên!”
“Đó,” bác sĩ nói nhẹ nhàng. “Hãy thử những viên
thuốc ngủ mới này.”
Một tuần sau, bệnh nhân quay lại, trông có vẻ mệt
mỏi hơn và kiệt sức hơn.
“Mấy viên thuốc có tác dụng không?” bác sĩ hỏi.
“Không,” bệnh nhân than thở.”Tôi đã sẵn sàng mỗi
tối rượt những con chó khốn kiếp đó và ngay cả khi
tôi tóm được một con, nó không nuốt viên thuốc.”

——————–

A NIGHT AT THE ASYLUM
Late one night at the insane asylum one
inmate shouted, “I am Napoleon!”
Another one said, “How do you know?”
First inmate answers, “Winston Churchill
told me!”
Just then, a voice….

A NIGHT AT THE ASYLUM – MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn