A NIGHT AT THE ASYLUM – MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆN

A NIGHT AT THE ASYLUM – MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆN

A NIGHT AT THE ASYLUM - MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆN

A NIGHT AT THE ASYLUM
Late one night at the insane asylum one
inmate shouted, “I am Napoleon!”
Another one said, “How do you know?”
First inmate answers, “Winston Churchill
told me!”
Just then, a voice from another room
shouted, “I did NOT!”

——————–

MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆN
Một đêm khuya ở dưỡng trí viện một bệnh
nhân la lên:” Ta là Napoleon!”
Một bệnh nhân khác nói:”Làm sao mày
biết?”
Bệnh nhân kia nói:” Winston Churchil nói
với tao!”
Ngay lúc đó, một giọng nói từ phòng kia la
lên:” Tao không nói!”

——————–

DOCTOR, I CAN’T SLEEP
One morning, a doctor received the most haggard
looking patient he had ever seen. “I can’t sleep,” the
patient said. “The dogs in the street outside my
window bark all night long and it’s driving me
mad!”
“There now,” said the doctor soothingly. “Try
these new sleeping pills.”
A week later, the patient was back, looking
even more tired and
distressed. “Didn’t the
pills work?” asked the doctor.
“No,” the patient sobbed. “I’ve been up every
night chasing those damn dogs, and even if I catch
one, it won’t swallow the pill.”

——————–

BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
Một buổi sáng, một bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân
trông phờ phạc nhất mà ông từng biết. “Tôi không
ngủ được,” người bệnh nói. “Mấy con chó trên
đường bên ngoài cửa sổ tôi sủa suốt đêm và làm tôi
phát điên!”
“Đó,” bác sĩ nói nhẹ nhàng. “Hãy thử những viên
thuốc ngủ mới này.”
Một tuần sau, bệnh nhân quay lại, trông có vẻ mệt
mỏi hơn và kiệt sức hơn.
“Mấy viên thuốc có tác dụng không?” bác sĩ hỏi.
“Không,” bệnh nhân than thở.”Tôi đã sẵn sàng mỗi
tối rượt những con chó khốn kiếp đó và ngay cả khi
tôi tóm được một con, nó không nuốt viên thuốc.”

——————–

A NIGHT AT THE ASYLUM
Late one night at the insane asylum one
inmate shouted, “I am Napoleon!”
Another one said, “How do you know?”
First inmate answers, “Winston Churchill
told me!”
Just then, a voice….

A NIGHT AT THE ASYLUM – MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

 

Xem thêm