DISABLE VETERAN – MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰC

DISABLE VETERAN – MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰC

DISABLE VETERAN - MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰC

DISABLE VETERAN
A retired General hired a new secretary. She was
young, sweet and polite. One day while taking
dictation, she noticed his fly was open.
When leaving the room, she courteously said,
“Oh by the way sir, did you know that your barracks
door was open”?
He didn’t understand her remark, but later, he
happened to look down and saw his zipper was
open. He decided to have some fun with his new
employee.
Calling her into his office, he asked, “By the
way Miss Jones, when you saw my barracks door
open, did you also see a soldier standing at
attention?”
The secretary replied, “Why no sir, but I did
see a little disabled veteran sitting on two duffel
bags…”

——————–

MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰC
Một viên tướng về hưu thuê một cô thư ký mới. Cô
ta trẻ, dễ thương và lễ phép. Một ngày kia, trong khi
đang viết những lời ông tướng đọc thì cô để ý thấy
dây kéo của ông mở ra.
Khi rời phòng, cô lịch sự nói:” Ồ, à này, thưa ông,
ông có biết rằng cửa doang trại của ông được mở
ra?”
Ông ta không hiểu lời nhắc của cô ta, nhưng sau đó,
ông ta ngẫu nhiên nhìn xuống và thấy phéc mơ tuya
được mở ra. Ông ta quyết định đùa nhân viên mới.
Gọi cô ta vào văn phòng, ông hỏi: “À này, cô Jones,
khi cô thấy cửa doanh trại của tôi mở, cô cũng thấy
luôn một người lính đứng nghiêm chứ?”
Cô thư ký trả lời: “Tại sao không, thưa ông, nhưng
tôi thấy rõ ràng một cựu binh nhỏ yếu ớt bất lực
ngồi trên hai túi đồ lề … “

——————–

DISABLE VETERAN – MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm