TO SAVE A FEW BUCKS – ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LA

TO SAVE A FEW BUCKS – ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LA

TO SAVE A FEW BUCKS - ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LA

TO SAVE A FEW BUCKS
A sick man went to a doctor he hadn’t visited before.
As he entered the surgery, he noticed a sign: “$20
first visit, $10 subsequent visits.”
To save a few bucks, he greeted the doctor
by saying, “Nice to see you again.” The doctor
nodded his hello, then began the examination, his
expression turning grave as he poked and prodded.
“Doctor, what is it?” the patient asked.
“What should I do?”
“Well,” the doctor said, putting down his
stethoscope. “Just keep doing the same thing I told
you to do the last time you were here.”

——————–

ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LA
Một người đàn ông bị bệnh đi một bác sĩ mà ông ta
chưa bao giờ khám bệnh trước đây.Khi ông ta đi vào
phòng khám, ông ta chú ý một tấm bảng:”20 đô la
lần khám đầu tiên, 10 đô la cho những lần tiếp
theo.”
Để tiết kiệm một vài đô la, ông ta chào bác sĩ bằng
cách nói:”Hân hạnh gặp lại ông.” Ông bác sĩ gật đầu
trước lời chào của ông ta, sau đó bắt đầu khám, nét
mặt ông ta tối dần khi ông ta chọc vào.
“Bác sĩ, cái gì vậy?” bệnh nhân hỏi.” Tôi nên làm
gì?”
“À,” bác sĩ đặt ống nghe xuống nói:”Chỉ cần làm
điều tôi dặn ông lần trước ông tới đây.”

——————–

TO SAVE A FEW BUCKS – ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm