TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB - THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB
In the English grammar lesson, the teacher asked:
– What are the simple past tense and the simple fu¬ture
tense of \”MARRY\”?
A pupil answered:
– Teacher, \”LOVE\” and \”DIVORCE\”.

——————–

THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
Trong giờ văn phạm Tiếng Anh, thầy giáo hỏi:
– Thì quá khứ đơn giản và tương lai đơn giản của :”Kết
Hôn” là gì?
Một học sinh trả lời:
– Thưa thầy “Yêu” và “Ly Dị”

——————–

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

The River Isn’t Deep – Dòng sông không sâu

The River Isn’t Deep – Dòng sông không sâu
The River Isn't Deep - Dòng sông không sâu
The River Isn’t Deep
A stranger on horse back came to a river with which
he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if
it was deep.
“No”, replied the boy, and the rider started to cross,
but soon found that he and his horse had to swim for
their lives.
When the traveller reached the other side he turned
and shouted : “I thought you said it wasn’t deep ?”
“It isn’t”, was the boy’s reply : “it only takes
grandfather’s ducks up to their middles !”
——————–
Dòng sông không sâu
Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông
ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu
không.
– Không đâu, – chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu
vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người
lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.
Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại
hét lên : – Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.
– Ðúng thế mà, – chú bé đáp, – nước sông này chỉ
ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.
——————–
The River Isn’t Deep – Dòng sông không sâu

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

HI-TECH WATCH – ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

HI-TECH WATCH – ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

HI-TECH WATCH - ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

HI-TECH WATCH
A man is at Grand Central Station waiting for his
train that leaves at 6 p.m., but he has forgotten his
watch. So he looks for someone to ask the time. He
spots a guy carrying two suitcases and sporting this
fabulous hi-tech watch, so he asks him for the time.
The guy replies “Sure, which country?”
The fella asks, “How many countries have
you got?” to which the young man replies, “All the
countries in the world!”
“Wow! That’s a pretty cool watch you’ve got
there.”
“That’s nothing,” the young man says. “This
watch also has a GPS facility, fax, e-mail and can
even receive NTSC television channels and display
them on its miniature active color pixel LCD
screen!”
“Boy, that’s incredible. I wish I had a watch
like that one. You wouldn’t consider selling it by any
chance?”
“Well, actually the novelty has worn off for
me, so for $900, if you want it, it’s yours.”
The watchless traveler whips out his
checkbook fast enough to hand over a check for
$900.
The seller takes off the watch and gives it to
him. “Congratulations, here is you new hi-tech
watch.” Then, handing the two suitcases over as
well, he says, “And here are the batteries.”
——————–
ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO
Một người đàn ông đang ở tại Ga Lớn Trung Tâm
đợi chuyến tàu đi lúc 6 giờ chiều, nhưng ông đã
quên đồng hồ. Vì vậy ông ta tìm kiếm người để hỏi
giờ. Ông ta nhận ra một thanh niên mang hai va ly
và diện một cái đồng hồ đeo tay công nghệ cao
không thể tin được, vì vậy ông hỏi giờ anh ta.
Chàng trai trả lời:”Được, quốc gia nào?”
Người đàn ông hỏi:”Chú mày có bao nhiêu quốc
gia?” và chàng thanh niên đáp:”Tất cả các quốc gia
trên thế giới!”
“Chà! Một cái đồng hồ khá là chiến mà chú mày
có.”
“Cái đó chưa là gì,” chàng thanh niên nói. “Đồng hồ
này còn có fax, email và còn thậm chí thu sóng
những kênh truyền hình NTSC và hiện hình trên
màn hình pixel tinh thể lỏng màu hoạt động thu nhỏ
của nó!”
“Chú em, thật không thể tin được. Tôi ước gì tôi có
một đồng hồ như vậy. Chú mày không nghĩ tới việc
bán nó bất cứ dịp nào chứ?”
“Ồ, thực sự món mới lạ này làm mỏng cháu đi, vậy
cho 900 đô la, nếu chú thích, nó là của chú.”
Người đi đường không có đồng hồ nhanh chóng rút
sổ séc ra để đưa một tấm séc 900 đô la.
Người bàn cởi đồng hồ và đưa cho ông ta. Xin chúc
mừng, đây là đồng hồ công nghệ cao mới của ông.”
Sau đó, cũng đưa hai va ly, anh ta nói:”Còn đây là
bộ pin.”
——————–
HI-TECH WATCH – ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

A VERY COLD WINTER – MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH

A VERY COLD WINTER – MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH
A VERY COLD WINTER - MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH
A VERY COLD WINTER …
It was autumn, and the Indians on the remote
reservation asked their new Chief if the winter was
going to be cold or mild.
Since he was an Indian Chief in a modern
society, he had never been taught the old secrets,
and when he looked at the sky, he couldn’t tell what
the weather was going to be.
Nevertheless, to be on the safe side, he
replied to his tribe that the winter was indeed going
to be cold and that the members of the village
should collect wood to be prepared.
But also being a practical leader, after several days
he got an idea. He went to the phone booth, called
the National Weather Service and asked, “Is the
coming winter going to be cold?”
“It looks like this winter is going to be quite
cold indeed,” the Meteorologist at the weather
service responded.
So the Chief went back to his people and
told them to collect even more wood in order to be
prepared.
One week later he called the National
Weather Service again. “Is it going to be a very cold
winter?” he asked.
“Yes,” the man at National Weather Service
again replied, “it’s going to be a very cold winter.”
The Chief again went back to his people and
ordered them to collect every scrap of wood they
could find.
Two weeks later he called the National
Weather Service again. “Are you absolutely sure
that the winter is going to be very cold?”
“Absolutely,” the man replied. “It looks like
it’s going to be one of the coldest winters ever.”
“How can you be so sure?” the Chief asked.
The weatherman replied, “The Indians are
collecting firewood like crazy.”
——————–
MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH
Trời đang thu, và người da đỏ ở vùng đất xa
xôi hỏi thủ lĩnh mới của họ mùa đông này sẽ lạnh
hay ôn hòa.
Vì là thủ lĩnh dân da đỏ trong xã hội hiện
đại, ông ta chưa bao giờ được dạy những bí quyết
xưa, và khi ông ta nhìn lên bầu trời, ông ta không
thể nói thời tiết sẽ ra sao.
Tuy nhiên, một cách cẩn thận, ông ta trả lời
với bộ lạc là mùa đông sẽ lạnh thực sự và các thành
viên trong làng nên thu lượm gỗ để chuẩn bị. Nhưng
cũng là một lãnh đạo thực tế, sau vài ngày ông ta
nảy ra một sáng kiến. Ông ta đi đến phòng điện
thoại, gọi vụ thời tiết quốc gia và hỏi:”Thời tiết sẽ
trở nên lạnh không?”
“Có vẻ như mùa đông này sẽ lạnh thực sự,”
nhà khí tượng học ở vụ thời tiết trả lời.
Nghe vậy vị thủ lĩnh quay lại bộ lạc và nói
họ thu nhặt thậm chí nhiều củi hơn để chuẩn bị.
Một tuần sau ông ta lại gọi vụ thời tiết quốc
gia.”Trời sẽ rất lạnh vào mùa đông này chứ?” ông ta
hỏi.
“Đúng,” người của cục thời tiết quốc gia trả
lời lại. “Mùa đông này sẽ rất lạnh.”
Vị thủ lĩnh quay về bộ lạc một lần nữa và ra
lệnh thu lượm đến từng mảnh nhỏ củi họ có thể tìm
thấy.
Hai tuần sau ông ta lại gọi cục thời tiết quốc
gia.”Ông có đoan chắc rằng mùa đông này sẽ rất
lạnh không”
“Chắc chắn,” người đàn ông trả lời. “Có vẻ
như đây sẽ là mùa đông lạnh hơn bao giờ hết.”
“Làm thế nào mà ông có thể quả quyết như
vậy?” vị thủ lĩnh hỏi.
Nhà khí tượng học trả lời:”Người da đỏ đang
thu lượm gỗ như điên.”
——————–
A VERY COLD WINTER – MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI

TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
TALKING CLOCK - ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
TALKING CLOCK
While proudly showing off his new apartment
to friends, a college student led the way into the den.
“What is the big brass gong and hammer
for?” one of his friends asked.
“That is the talking clock,” the man replied.
“How’s it work?” the friend asked.
“Watch,” the man said and proceeded to give
the gong an ear- shattering pound with the hammer.
Suddenly, someone screamed from the other
side of the wall, “Knock it off, you idiot! It’s two
o’clock in the morning!”
——————–
ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn hộ
mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ
riêng.
“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm
gì vậy?” một trong những người bạn hỏi.
“Đó là cái đồng hồ biết nói,” người đàn ông
trả lời.
“Nó làm việc như thế nào?” người bạn hỏi.
“Hãy xem,” người đàn ông nói và tiến tới
đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.
Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức
tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai
giờ sáng!”
——————–
TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More