TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI

TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
TALKING CLOCK - ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
TALKING CLOCK
While proudly showing off his new apartment
to friends, a college student led the way into the den.
“What is the big brass gong and hammer
for?” one of his friends asked.
“That is the talking clock,” the man replied.
“How’s it work?” the friend asked.
“Watch,” the man said and proceeded to give
the gong an ear- shattering pound with the hammer.
Suddenly, someone screamed from the other
side of the wall, “Knock it off, you idiot! It’s two
o’clock in the morning!”
——————–
ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn hộ
mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ
riêng.
“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm
gì vậy?” một trong những người bạn hỏi.
“Đó là cái đồng hồ biết nói,” người đàn ông
trả lời.
“Nó làm việc như thế nào?” người bạn hỏi.
“Hãy xem,” người đàn ông nói và tiến tới
đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.
Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức
tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai
giờ sáng!”
——————–
TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm