THE GREAT WRITER – NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI

THE GREAT WRITER – NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
THE GREAT WRITER - NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
THE GREAT WRITER
There was once a young man who, in his
youth, professed his desire to become a great writer.
When asked to define “great” he said, “I
want to write stuff that the whole world will read,
stuff that people will react to on a truly emotional
level. Stuff that will make them scream, cry, and
howl in pain and anger!”
He now works for Microsoft, writing error
messages.
——————–
NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
Trước kia có một thanh niên trong tuổi trẻ
của mình nói rằng mơ ước của mình là trở thành một
người viết vĩ đại.
Khi được hỏi cho biết thế nào là “vĩ đại” anh
ta nói:”Tôi muốn viết thứ mà cả thế giới đều sẽ đọc,
thứ mà người ta sẽ phản ứng theo một mức độ cảm
xúc đích thực. Thứ mà sẽ làm người ta la, khóc, và
gào lên trong đau đớn và giận dữ!”
Bây giờ anh ta làm việc cho Microsoft, viết
những thông điệp lỗi.
——————–
THE GREAT WRITER – NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
——————–
TALKING CLOCK
While proudly showing off his new apartment
to friends, a college student led the way into the den.
“What is the big brass gong and hammer
for?” one of his friends asked.
“That is the talking clock,” the man replied.
“How’s it work?” the friend asked.
“Watch,” the man said and proceeded to give
the gong an ear- shattering pound with the hammer.
Suddenly, someone screamed from the other
side of the wall, “Knock it off, you idiot! It’s two
o’clock in the morning!”
ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
Trong lúc hãnh diện….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn