FOUR FRIENDS – BỐN NGƯỜI BẠN

FOUR FRIENDS – BỐN NGƯỜI BẠN
FOUR FRIENDS - BỐN NGƯỜI BẠN
FOUR FRIENDS
These four friends were so confident that the
weekend before finals, they decided to go up
to Dallas and party with some friends up there. They
had a great time. However, after all the partying,
they slept all day Sunday and didn’t make it back
to Austin until early Monday morning.
Rather than taking the final then, they
decided to find their professor after the final and
explain to him why they missed it.
They explained that they had gone
to Dallas for the weekend with the plan to come
back and study but, unfortunately, they had a flat tire
on the way back, didn’t have a spare, and couldn’t
get help for a long time. As a result, they missed the
final.
The Professor thought it over and then agreed they
could make up the final the following day. The guys
were elated and relieved.
They studied that night and went in the next
day at the time the professor had told them. He
placed them in separate rooms and handed each of
them a test booklet, and told them to begin.
They looked at the first problem, worth 5
points. It was something simple about free radical
formation. “Cool,” they thought at the same time,
each one in his separate room. “This is going to be
easy.”
Each finished the problem and then turned the
page. On the second page was written:
(For 95 points): Which tire?
——————–
BỐN NGƯỜI BẠN
Bốn người bạn này quá tự tin đến nỗi vào
cuối tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, họ quyết định đi
tới Dallas và tiệc tùng với bạn bè ở đó. Họ chơi ở đó
rất vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi tiệc tùng, họ ngủ
nguyên ngày chủ nhật và không quay lại Austin cho
đến sáng sớm thứ hai.
Họ quyết định đi tìm giáo sư của họ sau kỳ
thi tốt nghiệp và giải thích với ông ta vì sao họ lỡ thi
hơn là tham dự kỳ thi.
Họ giải thích rằng họ đã đi Dallas vào cuối
tuần với kế hoạch quay lại học nhưng không may họ
bị xẹp lốp trên đường về, không có lốp dự trữ, và
không làm gì được trong một quãng thời gian. Vì
thế, họ lỡ kỳ thi tốt nghiệp. Vị giáo sư suy nghĩ kỹ
và sau đó đồng ý họ có thể thi tốt nghiệp ngày hôm
sau. Mấy gã sinh viên hoan hỉ và mất đi vẻ căng
thẳng.
Tối hôm đó họ học và ngày hôm sau họ đi
vào lúc vị giáo sư đã bảo họ. Ông ta xếp họ vào
những phòng riêng lẻ và đưa mỗi người một tập sách
kiểm tra mỏng, và nói họ bắt đầu.
Họ nhìn câu hỏi thứ nhất, 5 điểm. Đó là một
câu dễ về sự hình thành gốc tự do. “Tốt,” họ nghĩ
cùng một lúc, mỗi người trong một phòng riêng.
“Cái này sẽ dễ đây.”
Mỗi người làm xong câu đó và lật qua trang
kia. Ở trang hai được viết:
(95 điểm): Lốp nào ?
——————–
FOUR FRIENDS – BỐN NGƯỜI BẠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm