FOUR WORMS – BỐN CON GIUN

FOUR WORMS – BỐN CON GIUN
FOUR WORMS - BỐN CON GIUN
FOUR WORMS
Four worms were placed into four separate jars. The
first worm was put into a jar of alcohol. The second
worm was put into a jar of cigarette smoke. The
third worm was put into a jar of sperm. The fourth
worm was put into a jar of soil.
After one day:
The first worm, in alcohol—dead.
Second worm, in cigarette smoke—dead.
Third worm, in sperm—dead.
Fourth worm, in soil—alive.
Lesson:
As long as you drink, smoke and have sex,
you won’t get worms.
——————–
BỐN CON GIUN
Bốn con giun được đặt trong bốn lọ khác nhau. Con
đầu tiên được đặt trong lọ đựng rượu. Con thứ hai
được đặt trong một lọ khói thuốc lá. Con thứ ba
được đặt trong lọ tinh dịch. Con thứ tư đặt trong lọ
đất.
Sau một ngày:
Con thứ nhất, trong rượu – chết.
Con thứ hai, trong khói thuốc lá – chết.
Con thứ ba, trong tinh dịch – chết.
Con thứ tư, trong đất – sống.
Bài học:
Chừng nào mà bạn nhậu nhẹt, hút thuốc, làm tình,
bạn sẽ không bị giun.
——————–
FOUR WORMS – BỐN CON GIUN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm