Radio Broken – Đài bị hỏng

Radio Broken – Đài bị hỏng

Radio Broken - Đài bị hỏng

Radio Broken
A film crew was on location deep in the desert. One
day an Old Indian went up to the director and said,
“Tomorrow rain.”
The next day it rained. A week later, the Indian went
up to the director and said, “Tomorrow storm.” The
next day there was a hailstorm.
“This Indian is incredible,” said the director.
He told his secretary to hire the Indian to predict the
weather. However, after several successful
predictions, the old Indian didn’t show up for two
weeks. Finally the director sent for him.
“I have to shoot a big scene tomorrow,” said the
director, “and I’m depending on you. What will the
weather be like?”
The Indian shrugged his shoulders. “Don’t know,”
he said. “Radio is broken.”

——————–

Đài bị hỏng
Một đoàn làm phim đang ở sâu trong sa mạc. Một
hôm một cụ già da đỏ tới gặp trưởng đoàn và nói
rằng:
“Ngày mai trời sẽ mưa.”
Hôm sau trời mưa thật. Một tuần sau, cụ già đó lại
tới gặp trưởng đoàn và nói: “Ngày mai trời đổ bão.”
Quả nhiên hôm sau có một trận bão lớn.
“Người da đỏ đó thật tuyệt,” ông trưởng đoàn nói.
Ông nói viên thư ký thuê người da đỏ đó để dự báo
thời tiết. Tuy nhiên sau một vài lần tiên đoán thành
công khác, cụ già da đỏ đó không xuất hiện trong
hai tuần. Trưởng đoàn làm phim cho triệu ông ta tới.
“Tôi phải quay một cảnh rất quan trọng vào ngày
mai,” ông ta nói, “và tôi trông cậy vào ông. Thời tiết
ngày mai như thế nào?”
Người da đỏ nhún vai.
“Không biết, đài bị hỏng,” ông ta trả lời.

——————–

Radio Broken – Đài bị hỏng

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THE GREAT WRITER – NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI

THE GREAT WRITER – NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
THE GREAT WRITER - NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
THE GREAT WRITER
There was once a young man who, in his
youth, professed his desire to become a great writer.
When asked to define “great” he said, “I
want to write stuff that the whole world will read,
stuff that people will react to on a truly emotional
level. Stuff that will make them scream, cry, and
howl in pain and anger!”
He now works for Microsoft, writing error
messages.
——————–
NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
Trước kia có một thanh niên trong tuổi trẻ
của mình nói rằng mơ ước của mình là trở thành một
người viết vĩ đại.
Khi được hỏi cho biết thế nào là “vĩ đại” anh
ta nói:”Tôi muốn viết thứ mà cả thế giới đều sẽ đọc,
thứ mà người ta sẽ phản ứng theo một mức độ cảm
xúc đích thực. Thứ mà sẽ làm người ta la, khóc, và
gào lên trong đau đớn và giận dữ!”
Bây giờ anh ta làm việc cho Microsoft, viết
những thông điệp lỗi.
——————–
THE GREAT WRITER – NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
——————–
TALKING CLOCK
While proudly showing off his new apartment
to friends, a college student led the way into the den.
“What is the big brass gong and hammer
for?” one of his friends asked.
“That is the talking clock,” the man replied.
“How’s it work?” the friend asked.
“Watch,” the man said and proceeded to give
the gong an ear- shattering pound with the hammer.
Suddenly, someone screamed from the other
side of the wall, “Knock it off, you idiot! It’s two
o’clock in the morning!”
ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
Trong lúc hãnh diện….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons