Radio Broken - Đài bị hỏng NEU.vn

Radio Broken – Đài bị hỏng

Radio Broken – Đài bị hỏng

Radio Broken - Đài bị hỏng

Radio Broken
A film crew was on location deep in the desert. One
day an Old Indian went up to the director and said,
“Tomorrow rain.”
The next day it rained. A week later, the Indian went
up to the director and said, “Tomorrow storm.” The
next day there was a hailstorm.
“This Indian is incredible,” said the director.
He told his secretary to hire the Indian to predict the
weather. However, after several successful
predictions, the old Indian didn’t show up for two
weeks. Finally the director sent for him.
“I have to shoot a big scene tomorrow,” said the
director, “and I’m depending on you. What will the
weather be like?”
The Indian shrugged his shoulders. “Don’t know,”
he said. “Radio is broken.”

——————–

Đài bị hỏng
Một đoàn làm phim đang ở sâu trong sa mạc. Một
hôm một cụ già da đỏ tới gặp trưởng đoàn và nói
rằng:
“Ngày mai trời sẽ mưa.”
Hôm sau trời mưa thật. Một tuần sau, cụ già đó lại
tới gặp trưởng đoàn và nói: “Ngày mai trời đổ bão.”
Quả nhiên hôm sau có một trận bão lớn.
“Người da đỏ đó thật tuyệt,” ông trưởng đoàn nói.
Ông nói viên thư ký thuê người da đỏ đó để dự báo
thời tiết. Tuy nhiên sau một vài lần tiên đoán thành
công khác, cụ già da đỏ đó không xuất hiện trong
hai tuần. Trưởng đoàn làm phim cho triệu ông ta tới.
“Tôi phải quay một cảnh rất quan trọng vào ngày
mai,” ông ta nói, “và tôi trông cậy vào ông. Thời tiết
ngày mai như thế nào?”
Người da đỏ nhún vai.
“Không biết, đài bị hỏng,” ông ta trả lời.

——————–

Radio Broken – Đài bị hỏng

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ