The River Isn’t Deep – Dòng sông không sâu

The River Isn’t Deep – Dòng sông không sâu
The River Isn't Deep - Dòng sông không sâu
The River Isn’t Deep
A stranger on horse back came to a river with which
he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if
it was deep.
“No”, replied the boy, and the rider started to cross,
but soon found that he and his horse had to swim for
their lives.
When the traveller reached the other side he turned
and shouted : “I thought you said it wasn’t deep ?”
“It isn’t”, was the boy’s reply : “it only takes
grandfather’s ducks up to their middles !”
——————–
Dòng sông không sâu
Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông
ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu
không.
– Không đâu, – chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu
vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người
lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.
Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại
hét lên : – Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.
– Ðúng thế mà, – chú bé đáp, – nước sông này chỉ
ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.
——————–
The River Isn’t Deep – Dòng sông không sâu

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm