A HALF OF TICKET – Một nửa vé

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

A HALF OF TICKET - Một nửa vé

A HALF OF TICKET
A man went to the theatre for the concert. At the ticket
office, he said to the ticket seller:
– Please sell me a half of ticket!
-I don\’t understand what you said. Why is a half of
ticket? – asked the ticket seller.
– Because my left ear has been deaf from last year. I can
hear with only one ear.

——————–

Một nửa vé
Một người đàn ông đi đến nhà hát để nghe hòa nhạc.
Tại phòng vé, ông ta nói với người bán vé:
– Xin vui lòng bán cho tôi một nửa vé!
– Tôi hiểu ông nói gì. Tại sao lại là một nửa vé?
Người bán vé hỏi.
– Vì tai trái của tôi bị điếc từ năm ngoái. Tôi chỉ có thể
nghe bằng một tai thôi.

——————–

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home - Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home
Mrs Brown’s old grandfather lived with het and her
husband. Every morning he went for a walk in the park
and came home at half past twelve for his lunch.
But one morning a police car stopped outside Mrs
Brown’s house at twelve o’clock, and two policemen
helped Mr Brown to get out. One of them said to Mrs
Brown.
“The poor old gentleman lost his way in the park and
telephoned to us for help, so we sent a car to bring him
home.”
Mrs Brown was very surpirsed, but she thanked the
policemen and they left.
“ But, Grandfather,” she then said, “you have been to
that park nearly every day for twenty years. How did
you lose your way there?”
The old man smiled, closed one eye and said, “I didn’t
quite lose my way. I just got tired and I didn’t want to
walk home!”

——————–

Ông không muốn đi bộ về nhà
Ông nội của bà Brown sống chung với vợ chồng bà.
Sáng nào ông cụ cũng đi bộ trong công viên và trở về
nhà lúc 12 giờ 30 để dùng cơm trưa.
Nhưng một buổi sáng nọ có một xe cảnh sát dừng trước
cửa nhà bà Browm lúc 12 giờ, và hai cảnh sát giúp cụ
Brown xuống xe. Một trong hai cảnh sát nói với bà:
-“ Ông cụ đáng thương này lạc đường trong công viên và
gọi điện nhờ chúng tôi giúp đỡ vì thế chúng tôi đã cho xe
đến và chở ông cụ về đây.”
Bà Brown rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm ơn hai viên
cảnh sát và họ đi về. Sau đó bà nói với ông nội:
– “Nhưng nội à, gần như ngày nào nội cũng đi dạo tại
công viên đó trong suốt 20 năm nay. Làm sao mà nội lạc
đường ở đó được?”
Ông cụ mỉm cười, nheo mắt và nói:
-“ Nội đâu có lạc đường. Nội chỉ mỏi mệt và không
muốn đi bộ về nhà thôi!”

——————–

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

He drew it all himself – Chỉ mình anh ấy vẽ

He drew it all himself – Chỉ mình anh ấy vẽ

He drew it all himself - Chỉ mình anh ấy vẽ

He drew it all himself
Teacher: Who helped you to draw this map, Jack?
Jack: Nobody, sir.
Teacher: Didn’t your brother help you?
Jack: No, sir. He drew it all himseil.

——————–

Chỉ mình anh ấy vẽ
Giáo viên: “Ai đã giúp em vẽ tấm bản đồ này,
Jack?”
Jack: “Không ai hết, thưa thầy.”
Giáo viên: “Có phải anh của em đã giúp em không?”
Jack: “Không, thưa thầy. Anh ấy vẽ một mình thôi
ạ.”

——————–

He drew it all himself – Chỉ mình anh ấy vẽ

——————–

Grandma wouldn’t lie
Little Johnny was at his first day of shool. The
teacher advised the class to start the day with the
pledge of allegiance, and instructed them to put their
right hands over their hearts and repeat after him.
He looked around the room as he started the
recitation, “I pledge allegiance to the flag…”
When his eyes fell on Little Johnny, he noticed his
hand over the right cheek of his buttocks.
“Little Johnny, I will not continue till you put your
hand over your heart.”
Little Johnny replied, “It is over my heart.”
After several attempts to get Little Johnny to put his
hand over his heart, the teacher asked,
“Why do you think that is your heart?”
“Because, every time my Grandma comes to visit,
she picks me up, pats me here, and says, ‘ Bless
your little heart,’ and my Grandma wouldn’t lie.”
Bà sẽ không nói dối
Ngày đầu tiên bé Johnny đến trường. Giáo viên
khuyên cả lớp hãy bắt đầu ngày trọng đại này với lời
thề trung thành, và hướng dẫn các em đặt tay phải
lên tim mình và nhắc lại lời thầy.
Ông nhìn quanh khắp phòng khi bắt đầu đọc lời
tuyên thệ:
“Tôi xin thề trung thành dưới cờ tổ quốc…”
Khi mắt ông dừng lại ở chỗ bé Johnny, ông nhận
thấy tay cậu bé đặt vào mông bên phải của em.
“Johnny, thầy sẽ không tiếp tục chừng nào con chưa…

He drew it all himself – Chỉ mình anh ấy vẽ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

DAD SAYS TO COME HOME AND COOK – Ba bảo mẹ vế nấu cơm

DAD SAYS TO COME HOME AND COOK – Ba bảo mẹ vế nấu cơm
DAD SAYS TO COME HOME AND COOK - Ba bảo mẹ vế nấu cơm
DAD SAYS TO COME HOME AND COOK
Two women’s football teams were playing in full
swing. Suddenly there was a little boy who stood at
the edge of the field and shouted:
Mama, my dad orders you to come home and cook.
——————–
Ba bảo mẹ vế nấu cơm
Hai đội bóng nữ đang thi đấu sôi nổi , bỗng có một
cậu bé cứ đứng bên lề sân cỏ gào to :
Mẹ ơi !Ba bảo mẹ về nấu cơm !
——————–
DAD SAYS TO COME HOME AND COOK – Ba bảo mẹ vế nấu cơm
——————–
DAD SAYS TO COME HOME AND COOK
Two women’s football teams were playing in full
swing. Suddenly there was a little boy who stood at
the edge of the field and shouted:
Mama, my dad orders you to come home and cook.
——————–
Ba bảo mẹ vế nấu cơm
Hai đội bóng nữ đang thi đấu sôi nổi , bỗng có một
cậu bé cứ đứng bên lề sân cỏ gào to :
Mẹ ơi !Ba bảo mẹ về nấu cơm !
——————–
DAD SAYS TO COME HOME AND COOK – Ba bảo mẹ vế nấu cơm
——————–
The Fast Surgeon
Sam and John were out cutting wood when John cut
his arm off. Sam remained calm, wrapped the arm in
a plastic bag, and took the arm and John to a
surgeon. “You are in luck,” said the surgeon. “I am
an expert in re-attaching limbs. Come back in four
hours when I have completed the operation.” So
Sam returned in four hours and the surgeon said, “I
did it faster than I expected. Jon is down at the pub.”
Sam rushed down to the pub and was amazed to see
John playing darts. A few weeks later, Sam and John
were cutting wood again when John accidentally cut
off his leg. Sam put the leg in a plastic bag and took
it and John back to the same surgeon. “Legs are
harder,” said the surgeon, “but I’ll see what I can do
– come back in six hours.” Sam returned in six hours
and the surgeon said, “I finished early – John’s
playing football.” Sam went to the field and to his
surprise found John kicking 50 meter torpedoes…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ

DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ
DISCUSSING THE USE OF THE CAR - NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔDISCUSSING THE USE OF THE CAR
A young boy had just gotten his driving
permit. He asked his father, who was a minister, if
they could discuss the use of the car. His father took
him to his study and said
to him, “I’ll make a deal with you. You bring your
grades up, study your bible a little and get a hair cut
and we’ll talk about it.”
After about a month the boy came back and
again asked his father if they could discuss use of
the car. “Son, I’ve been real proud of you. You have
brought your grades up, you’ve studied your bible
diligently, but you didn’t get your hair cut!”
The young man replied, “You know Dad, I’ve
been thinking about that. You know, Samson had
long hair, Moses had long hair, Noah had long hair,
and even Jesus had long hair….”
To which his father replied… “Yes, and they
WALKED every where they went!”
——————–
NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ
Một thanh niên trẻ mới nhận bằng lái xe.
Anh ta hỏi cha là một mục sư là có thể nói chuyện
sử dụng ô tô không. Cha anh ta bảo anh ta học và
nói:”Cha sẽ nói chuyện với con. Con nâng cấp lên,
học một ít Kinh Thánh và đi hớt tóc và chúng ta sẽ
nói về chuyện đó.”
Sau khoảng một tháng chàng thanh niên
quay lại và lại hỏi cha liệu họ có thể nói chuyện sử
dụng xe hơi không. “Con ta, cha thực sự tự hào về
con. Con đã nâng cấp, con đã cần mẫn học Kinh
Thánh, nhưng con chưa đi hớt tóc!”
Chàng thanh niên trả lời:”Cha biết không,
con đã nghĩ về điều đó. Cha xem, Samson có tóc
dài, Moses có tóc dài, Noah có tóc dài, và ngay cả
Chúa Jesus có tóc dài …”
Với câu nói đó người cha trả lời …” Đúng ,
và các ngài đi bộ mọi nơi các ngài đến!”
——————–
DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES - TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES
1. A 5-day trip requires only one suitcase
2. We can open all our own jars
3. We can leave a motel bed unmade
4. We can kill our own food
5. Wedding plans take care of themselves
6. If someone forgets to invite us to something they
can still be our friends
7. If you are 34 and single nobody notices
8. Everything on our faces stays the original color
9. Three pair of shoes are more than enough
10. Car mechanics tell us the truth
11. We can sit quietly and watch a game with a
friend for hours without thinking “He must be mad
at me.”
12. Same work-more pay
13. Gray hair and wrinkles only add character
14. We can drop by to see a friend without having to
bring a little gift
15. If another guy shows up at a party in the same
outfit
you just might become lifelong friends
16. We are totally unable to see wrinkles in our
clothes
17. The same hairstyle lasts for years-maybe
decades
18. We don’t have to shave below the neck
19. A few belches are expected and tolerated
20. Our belly usually hides our big hips
21. One wallet, one pair of shoes, one color, all
seasons
22. We can do our nails with a pocketknife
23. We have freedom of choice concerning growing
a mustache
24. Christmas shopping can be accomplished for 25
people on the day before Christmas and in 45
minutes
——————–
TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN
HỌ
1. Một chuyến đi năm ngày chỉ cần một cái va
li
2. Chúng ta có thể tự mở tất cả chai lọ của
chúng ta
3. Chúng ta có thể đi đi khỏi một cái giường ở
motel mà không cần thu dọn
4. Chúng ta có thể ăn sạch thức ăn của chúng ta
5. Chúng ta không cần quan tâm tới kế hoạch
cưới xin
6. Nếu ai đó quên mời chúng ta tiệc tùng gì đó
thì họ vẫn có thể là bạn chúng ta
7. Nếu bạn đã 34 tuổi và vẫn độc thân thì
không ai chú ý
8. Mọi thứ trên mặt chúng ta vẫn giữ nguyên
màu sắc như đã có
9. Ba đôi giày là quá đủ
10. Thợ sửa xe hơi nói thật với chúng ta
11. Chúng ta có thể ngồi im lặng và xem một trò
chơi với một người bạn trong nhiều giờ mà không
nghĩ rằng “Anh ta chắc phải phát điên với mình”
12. Cùng công việc nhưng được trả tiền cao hơn
13. Tóc muối tiêu và những nếp nhăn chỉ thêm
vào cho tính cách
14. Chúng ta có thể tạt vào thăm một người bạn
mà không cần mang theo một món quà nhỏ
15. Nếu một gã khác xuất hiện trong cùng trang
phục trong một bữa tiệc thì bạn chỉ có thể trở thành
những người bạn suốt đời
16. Chúng ta hoàn toàn không thể thấy những
nếp nhăn trên quần áo chúng ta
17. Một kiểu tóc kéo dài trong nhiều năm – có
thể trong nhiều thập kỷ
18. Chúng ta không cần cạo dưới cổ
19. Một vài tiếng ợ thì được mong đợi và được
bỏ qua
20. Bụng chúng ta thường che đi cái hông lớn
của chúng ta
21. Một cái bóp, một đôi giày, một màu suốt bốn
mùa
22. Chúng ta có thể làm móng tay với con dao
bỏ túi
23. Chúng ta được tự do lựa chọn cho râu mép
mọc hay không
24. Đi mua sắm Nô-en cho 25 người có thể hoàn
tất trong ngày trước Nô-en và trong 45 phút
——————–
WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

THINKING OF BEER – NGHĨ VỀ BIA

THINKING OF BEER – NGHĨ VỀ BIA
THINKING OF BEER - NGHĨ VỀ BIA
THINKING OF BEER
Thought this was particularly apt for me and
Wednesday afternoons…
Sometimes when I reflect back on all the
beer I drink I feel ashamed.
Then I look into the glass and think about the
workers in the brewery and all of their hopes and
dreams.
If I didn’t drink this beer, they might be out of
work and their dreams would be shattered. Then I
say to myself, “It is better that I drink this beer and
let their dreams come true than be selfish and worry
about my reputation.”
——————–
NGHĨ VỀ BIA
Nghĩ về điều này đặc biệt thích hợp với tôi
và những buổi chiều thứ tư …
Thỉnh thoảng khi tôi nghĩ lại về tất cả số bia
tôi uống, tôi cảm thấy xấu hổ.
Sau đó tôi nhìn vào cái ly và nghĩ về những
công nhân trong nhà máy bia và tất cả những hy
vọng và mơ ước của họ.
Nếu tôi đã không uống bia này, họ có thể đã
bị thất nghiệp và những ước mơ của họ đã bị tan vỡ.
Sau đó tôi tự nhủ:” Tốt hơn tôi uống bia này và để
giấc mơ họ thành sự thật hơn là ích kỷ và lo nghĩ về
thanh danh của tôi.”
——————–
THINKING OF BEER – NGHĨ VỀ BIA
——————–
THAT’S HOW YOU’RE GOING TO LOOK
When I went to get my driver’s license
renewed, our local motor-vehicle bureau was
packed. The line inched along for almost an hour
until the man ahead of me finally got his license.
He inspected his photo for a moment and
commented to the clerk, “I was standing in line so
long, I ended up looking pretty grouchy in this
picture.”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG

ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
 ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
THAT’S HOW YOU’RE GOING TO LOOK
When I went to get my driver’s license
renewed, our local motor-vehicle bureau was
packed. The line inched along for almost an hour
until the man ahead of me finally got his license.
He inspected his photo for a moment and
commented to the clerk, “I was standing in line so
long, I ended up looking pretty grouchy in this
picture.”
The clerk looked at his picture closely, and
reassured him, “It’s okay. That’s how you’re going to
look when the cops pull you over anyway.”
——————–
ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
Khi tôi đi thay mới bằng lái xe của tôi thì
văn phòng mô tô-xe cộ chật ních. Dòng người đi
từng bước trong gần một giờ cho đến khi người đàn
ông phía trên tôi cuối cùng lấy bằng của ông ta.
Ông ta xem xét kỹ tấm hình của mình trong
một lúc và nhận xét với viên thư ký:” Tôi đã đứng
xếp hàng quá lâu, cuối cùng tôi trông có vẻ khá cáu
kỉnh trong tấm hình này.”
Viên thư ký nhìn kỹ bức tranh và trấn an ông
ta :” Không sao đâu. Dù sao đi nữa đó sẽ là dáng vẻ
của ông khi cảnh sát dẫn ông đi.”
——————–
THAT’S HOW YOU’RE GOING TO LOOK – ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
——————–
A STORY ABOUT MARK TWAIN
[Supposedly a true story…]
James McNeill Whistler (whose most
famous painting is popularly known as “Whistler’s
Mother”) is reported to have displayed a just
completed painting to Mark Twain.
Twain looked at the painting judiciously from
a variety of angles and distances while Whistler
waited impatiently for the verdict.
Finally, Twain leaned forward and, making
an erasing gesture with his hand, said, “I’d eradicate
that cloud if I were you.”
Whistler cried out in agony, “Careful! The
paint is still wet.”
“That’s all right,” Twain said coolly, “I’m
wearing gloves.”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

A STORY ABOUT MARK TWAIN – MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN

A STORY ABOUT MARK TWAIN – MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
A STORY ABOUT MARK TWAIN - MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
A STORY ABOUT MARK TWAIN
[Supposedly a true story…]
James McNeill Whistler (whose most
famous painting is popularly known as “Whistler’s
Mother”) is reported to have displayed a just
completed painting to Mark Twain.
Twain looked at the painting judiciously from
a variety of angles and distances while Whistler
waited impatiently for the verdict.
Finally, Twain leaned forward and, making
an erasing gesture with his hand, said, “I’d eradicate
that cloud if I were you.”
Whistler cried out in agony, “Careful! The
paint is still wet.”
“That’s all right,” Twain said coolly, “I’m
wearing gloves.”
——————–
MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
[Được cho là một câu chuyện có thật … ]
James McNeill Whistler (người có bức tranh
nổi tiếng nhất được biết rộng rãi dưới tên gọi “Mẹ
của Whistler”) được kể lại là đã cho Mark Twain
xem một bức tranh vừa hoàn tất.
Twain thận trọng nhìn vào bức tranh từ nhiều
góc độ và tầm nhìn khác nhau trong lúc Whistler
kiên nhẫn chờ nghe nhận xét.
Cuối cùng, Twain cúi người và làm một
động tác xóa bằng tay, nói:”Tôi sẽ xóa đám mây đó
nếu tôi là anh.”
Whistlet thét to đau đớn:”Cẩn thận! Bức
tranh vẫn còn ướt.”
“Không sao đâu,” Twain nói điềm nhiên,
“Tôi đang mang găng tay.”
——————–
A STORY ABOUT MARK TWAIN – MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
——————–
WAKEUP CALL
One night at an economy motel, I ordered a 6:00
a.m. wake-up call. The next morning, I awoke
before 6:00, but the phone did not ring until 6:30.
“Good morning,” a young man said
sheepishly. “This is your wake-up call.”
Annoyed, I let the hotel worker have it. “You
were supposed to call me at 6:00 AM!” I
complained. “What if I had a million-dollar deal to
close this morning, and your oversight made me
miss out on it?”….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More