BUT MORRALLY – NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC

BUT MORRALLY – NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC

BUT MORRALLY - NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC

BUT MORRALLY
One day a man came into a legal office for advice
about a debt he owed. The lawyer told the client that
technically he could get out of the obligation.
“But morally,” the lawyer continued, “you
have a responsibility. As legal counsel, my
recommendation is that you satisfy the debt.”
The client rose and walked toward the door.
“Sir, there’s a $25 fee for my advice,” the
lawyer reminded him.
With a shake of his head, the man replied,
“I’m not taking your advice.”

——————–

NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC
Một ngày kia một người đàn ông đi vào một văn
phòng luật để tư vấn về một món nợ ông ta mắc.
Viên luật sư nói với khách hàng rằng về mặt kỹ
thuật ông ta có thể tránh trách nhiệm.
“Nhưng về mặt đạo đức,” luật sư tiếp tục, ông có
một trách nhiệm.Với tư cách là cố vấn pháp luật, lời
khuyên của tôi là ông trả nợ.”
Người khách đứng lên và đi ra cửa.
“Thưa ông, có một món tiền thù lao 25 đô la cho lời
khuyên của tôi,” luật sư nhắc nhở ông ta.
Với một cái lắc đầu, người đàn ông trả lời:”Tôi
không nhận lời khuyên của ông.”

——————–

BUT MORRALLY – NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm