A KIND LAWYER – MỘT LUẬT SƯ TỐT BỤNG

A KIND LAWYER – MỘT LUẬT SƯ TỐT BỤNG

A KIND LAWYER - MỘT LUẬT SƯ TỐT BỤNG

A KIND LAWYER
One afternoon, a wealthy lawyer was riding
in the back of his limousine when he saw two men
eating grass by the road side. He ordered his driver
to stop and he got out to
investigate.
“Why are you eating grass?” he asked one
man.
“We don’t have any money for food,” the
poor man replied.
“Oh, come along with me then,” instructed
the lawyer.
“But, sir, I have a wife and two children!”
“Bring them along!” replied the lawyer. He
turned to the other man and said, “Come with us.”
“But sir, I have a wife and six children!” the
second man answered.
“Bring them as well!” answered the lawyer
as he headed for his limo.
They all climbed into the car, which was no
easy task, even for a car as large as the limo.
Once under way, one of the poor fellows
says, “Sir, you are too kind. Thank you for taking all
of us with you.”
The lawyer replied, “No problem, the grass
at my home is almost a foot tall.”

——————–

MỘT LUẬT SƯ TỐT BỤNG
Một buổi chiều, một luật sư giàu có đang đi
trên chiếc limousine thì ông ta thấy hai người đàn
ông đang ăn cỏ bên vệ đường. Ông ta lệnh cho tài xế
dừng lại và đi ra để điều tra.
“Tại sao các ông ăn cỏ?” ông ta hỏi một
người đàn ông.
“Chúng tôi không có tiền mua thức ăn,”
người đàn ông nghèo khó trả lời.
“Ồ, vậy thì đi với tôi,” viên luật sư nói.
“Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và hai con!”
“Hãy mang họ theo!” luật sư nói. Ông ta
quay lại người đàn ông kia và nói:”Đi với chúng
tôi.”
“Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và sáu đứa con!”
người đàn ông thứ hai trả lời.
“Ông cũng mang họ đi luôn!” luật sư trả lời
trong lúc ông ta đi thẳng vào chiếc limo.
Họ tất cả leo lên xe, không dễ tí nào, đối với
ngay cả chiếc xe lớn như chiếc limo.
Khi đã xuống đường, một người đàn ông
nói:”Thưa ngài, ngài quá tốt bụng. Cảm ơn ngài đã
đưa tất cả chúng tôi đi cùng với ngài.”
Luật sư trả lời:” Không có chi, cỏ ở nhà tôi
cao gần đến ba tấc.”

——————–

A KIND LAWYER – MỘT LUẬT SƯ TỐT BỤNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm