THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT – TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT – TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT - TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT
A customer moves away from a bank window,
counts his change, and then goes back and says to
the cashier, “Hey, you gave me the wrong change!”
“Sir, you stepped away from the counter,”
said the cashier. “We don’t make corrections after
you leave. There’s nothing I can do about it now.
That’s the policy of this bank.”
“Well, ok,” answered the customer. “Just
thought you’d like to know that you gave me an
extra twenty. Bye.”

——————–

TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY
Một người khách đi khỏi quầy một ngân hàng, đếm
tiền đổi, và sau đó quay lại và nói với thủ quỹ:” Này,
cô đã đưa tôi số tiền đổi không đúng!”
“Thưa ông, ông đã bước đi khỏi ghi sê,” thủ quỹ nói.
“Chúng tôi không sửa sai sau khi ông đi.Bây giờ tôi
không thể làm gì về việc ấy. Đó là chính sách ngân
hàng này.”
“Ồ, thôi được,” người khách trả lời. “ Tôi chỉ nghĩ
cô muốn biết rằng cô đưa tôi một tờ hai mươi đô la
dư. Tạm biệt.”

——————–

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT – TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY

——————–

WHERE ARE LAWYERS ?
An engineer dies and reports to the pearly gates. St.
Peter checks his dossier and says, “Ah, you’re an
engineer — you’re in the wrong place.” So the
engineer reports to the gates of hell and is let in.
Pretty soon, the engineer gets dissatisfied with the
level of comfort in hell, and starts designing and
building improvements. After a while, they’ve got
air conditioning, flush toilets and escalators, and the
engineer is becoming a pretty popular guy….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn