WHERE ARE LAWYERS – LUẬT SƯ Ở ĐÂU

WHERE ARE LAWYERS – LUẬT SƯ Ở ĐÂU

WHERE ARE LAWYERS - LUẬT SƯ Ở ĐÂU

WHERE ARE LAWYERS ?
An engineer dies and reports to the pearly gates. St.
Peter checks his dossier and says, “Ah, you’re an
engineer — you’re in the wrong place.” So the
engineer reports to the gates of hell and is let in.
Pretty soon, the engineer gets dissatisfied with the
level of comfort in hell, and starts designing and
building improvements. After a while, they’ve got
air conditioning, flush toilets and escalators, and the
engineer is becoming a pretty popular guy.
One day God calls Satan up on the telephone and
asks with a sneer, “So, how’s it going down there in
hell?” Satan replies, “Hey, things are going great.
We’ve got air conditioning, flush toilets and
escalators, and there’s no telling what this engineer
is going to come up with next.” God replies,
“What??? You’ve got an engineer? That’s a mistake
— he should never have gotten down there; send
him up here.” Satan says, “No way! I like having an
engineer on the staff, and I’m keeping him.” God
says, “Send him back up here or I’ll sue.” Satan
laughs uproariously and answers, “Yeah right. And
just where are YOU going to get a lawyer?”

——————–

LUẬT SƯ Ở ĐÂU ?
Một kỹ sư chết và trình diện ở cổng ngọc.
Thánh Peter kiểm tra hồ sơ anh ta và nói:”Ah, con là
kỹ sư – con ở không đúng chỗ.” Vì vậy viên kỹ sư
trình diện cổng địa ngục và được cho vào. Chẳng
bao lâu sau, viên kỹ sư không hài lòng với mức độ
tiện nghi của địa ngục, và bắt đầu thiết kế và làm ra
những đồ cải tiến. Một thời gian sau, ở đó có máy
điều hòa nhiệt độ, toa lét dội nước và cầu thang tự
động, và viên kỹ sư trở thành một người khá được
yêu mến.
Một ngày kia, Thượng Đế gọi Sa tăng trong điện
thoại và hỏi với giọng chế nhạo:”Sao, sự việc ở địa
ngục ra sao rồi?” Sa tăng trả lời:”À, rất tuyệt. Chúng
tôi có máy điều hòa nhiệt độ, toa lét dội nước và cầu
thang tự động, và không có gì để nói về viên kỹ sư
này sẽ làm gì tiếp nữa.” Thượng Đề trả lời:”Cái gì
??? Các ngài có một kỹ sư à ? Đó là một sai sót – có
lẽ anh ta không bao giờ ngẫu nhiên xuống đó cả; hãy
gửi anh ta lên đây.” Sa tăng nói:” Không bao giờ!
Tôi thích có một kỹ sư trong hội đồng, và tôi giữ
anh ta lại.” Thượng Đế nói:”Hãy gửi anh ta lên đây
trở lại hoặc tôi sẽ kiện.” Sa tăng cười nôn ruột và trả
lời:”Được rồi. Và các ngài sẽ lấy luật sư ở đâu?”

——————–

WHERE ARE LAWYERS – LUẬT SƯ Ở ĐÂU

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm