YANKEE LAWYER AND A DUCK - LUẬT SƯ MỸ VÀ MỘT CON VỊT NEU.vn

YANKEE LAWYER AND A DUCK – LUẬT SƯ MỸ VÀ MỘT CON VỊT

YANKEE LAWYER AND A DUCK – LUẬT SƯ MỸ VÀ MỘT CON VỊT

YANKEE LAWYER AND A DUCK - LUẬT SƯ MỸ VÀ MỘT CON VỊT

YANKEE LAWYER AND A DUCK
A Yankee lawyer went duck hunting in
eastern North Carolina. He shot and dropped a bird,
but it fell into a farmer’s field on the other side of a
fence. As the lawyer climbed over the fence, an
elderly gentleman asked him what he was doing.
The lawyer responded, “I shot a duck and it fell in
this field, I’m going into retrieve it.”
The old farmer replied. “This is my property,
and you are not coming over here.”
The indignant lawyer said, “I am one of the best trial
attorneys in the U.S. and, if you don’t let me get that
duck, I’ll sue you and take everything!
The old farmer smiled and said, “Apparently,
you don’t know how we do things here in North
Carolina. We settle small disagreements like this
with the NC Three-Kick Rule.”
The lawyer asked, “What is the NC three-Kick
Rule?”
The Farmer replied. “Well, first I kick you
three times and then you kick me three times, and so
on, back and forth, until someone gives up.”
The Yankee attorney quickly thought about the
proposed contest and decided that he could easily
take the old southerner. He agreed to abide by the
local custom.
The old farmer slowly climbed down from the
tractor and walked up to the city feller. His first kick
planted the toe of his heavy work boot into the
Yankee lawyer’s groin and dropped him to his knees.
His second kick nearly wiped the man’s nose off his
face. The barrister was flat on his belly when the
farmer’s third kick to a kidney nearly caused him to
give up.
The Yankee lawyer summoned every bit of
his will and managed to get to his feet and said,
“Okay, you old redneck southerner, now it’s my
turn.”
The old North Carolina farmer smiled and said,
“Naw, I give up. You can have the duck.”

——————–

LUẬT SƯ MỸ VÀ MỘT CON VỊT
Một luật sư Mỹ đi săn vịt ở đông Bắc Carolina. Ông
ta bắn và làm rơi một con, nhưng nó rớt vào đồng
của một nông dân ở phía bên kia hàng rào. Lúc viên
luật sư leo qua hàng rào, một ông già hỏi ông ta
đang làm gì. Viên luật sư trả lời:”Tôi đã bắn một
con vịt và nó rơi vào cánh đồng này, tôi đi bắt nó
về.”
Ông lão nông dân trả lời:”Đây là cơ ngơi của tôi, và
ông không được đi qua đây.” Viên luật sư phẫn nộ
nói:”Tôi là một trong những luật sư tòa án giỏi nhất
nước Mỹ,và, nếu ông không để tôi lất con vịt, tôi sẽ
kiện ông và lấy đi mọi thứ!”
Lão nông mỉm cười và nói:”Hình như ông không
biết ở Bắc Carolina chúng tôi giải quyết sự việc như
thế nào. Chúng tôi giải quyết những bất hòa nhỏ như
thế này với Luật Ba Cú Đá NC (Bắc Carolina-ND).
Luật sư hỏi:”Luật Ba Cú Đá NC” là gì?”
Người nông dân trả lời:”À, trước tiên tôi đá ông ba
lần và sau đó ông đá tôi ba lần, và cứ thế, đá qua đá
lại, cho tới khi một người bỏ cuộc.”
Viên luật sư Mỹ suy nghĩ nhanh chóng về cuộc chơi
được đề nghị và quyết định là ông ta có thể dễ dàng
chấp nhận ông già người Bắc. Ông ta đồng ý tôn
trọng phong tục địa phương.
Lão nông từ từ leo xuống chiếc máy cày và đi tới
người đàn ông thành thị. Cú đá đầu tiên của ông cắm
mũi ủng làm việc nặng nề của ông vào vào háng
viên luật sư Mỹ và làm ông ta quỵ xuống gối. Cú đá
thứ hai của ông gần như làm bật cái mũi của người
đàn ông khỏi mặt ông ta.Viên luật sư nằm dài bụng
úp xuống khi cú đá thứ ba của người nông dân gần
như làm ông ta bỏ cuộc.
Viên luật sư dồn hết quyết tâm và tìm cách đứng lên
và nói:”Được rồi, ông già Nam Kỳ nhà quê, bây giờ
đến lượt tôi.”
Ông già nông dân Bắc Carolina mỉm cười và
nói:”Không, tôi thua cuộc. Ông có thể lấy con vịt.”

——————–

YANKEE LAWYER AND A DUCK – LUẬT SƯ MỸ VÀ MỘT CON VỊT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ