THE GODFATHER – BỐ GIÀ

THE GODFATHER – BỐ GIÀ

THE GODFATHER - BỐ GIÀ

THE GODFATHER
The Godfather, accompanied by his attorney, walks
into a room to meet with his accountant. The
Godfather asks the accountant, “Where’s the three
million bucks you embezzled from me?” The
accountant doesn’t answer. The Godfather asks
again, “Where’s the three million bucks you
embezzled from me?”
The attorney interrupts, “Sir, the man is a
deaf-mute and cannot understand you, but I can
interpret for you.”
The Godfather says, “Well, ask him where the
@#!* money is.” The attorney, using sign language,
asks the accountant where the three million dollars
is. The accountant signs back, “I don’t know what
you’re talking about.” The attorney interprets to the
Godfather, “He doesn’t know what you’re talking
about.” The Godfather pulls out a pistol, puts it to
the temple of the accountant, cocks the trigger and
says, “Ask him again where the @#!* money is!”
The attorney signs to the accountant, “He
wants to know where it is!” The accountant signs
back, “Okay! Okay! The money’s hidden in a
suitcase behind the shed in my backyard!” The
Godfather says, “Well, what did he say?” The
attorney interprets to the Godfather, “He says that
you don’t have the guts to pull the trigger.”

——————–

BỐ GIÀ
Bố già, theo cùng bởi luật sư, đi vào một phòng để
gặp kế toán ông ta. Bố già hỏi kế toán viên:”Ba triệu
đô la mày biển thủ đâu rồi?” Kế toán viên không trả
lời.Bố già hỏi lại:”Ba triệu đô la mày biển thủ của
tao đâu rồi?”
Viên luật sư cắt ngang:”Thưa anh, người này vừa
câm vừa điếc và không thể hiểu anh, nhưng em có
thể dịch cho anh.”
Bố già nói:”À, hỏi nó số tiền @#!* đâu rồi.” Viên
luật sư, dùng ngôn ngữ điệu bộ, hỏi kế toán viên ba
triệu đô la ở đâu. Kế toán viên ra hiệu lại:”Tôi
không biết mấy người nói về chuyện gì.” Bố già rút
ra một khẩu súng lục, đặt vào thái dương của kế toán
viên, lên cò súng và nói:”Hỏi nó lại lần nữa số tiền
@#!* ở đâu!”
Viên luật sư ra hiệu cho kế toán viên:”Anh ấy muốn
biết nó ở đâu!” Kế toán viên ra hiệu trở lại:” Được
rồi! Được rồi! Tiền giấu trong một cái va ly đằng
sau kho để hàng ở sân sau của tôi!” Bố già nói:”Sao,
nó nói gì?” Viên luật sư dịch cho bố già:”Nó nói anh
không có can đảm để bóp cò.”

THE GODFATHER – BỐ GIÀ

——————–

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm