AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS – MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS – MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS - MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE
FULL OF MONKEYS
An organization is like a tree full of monkeys.
They are all on different limbs at different
levels.
Some are climbing up. Some are climbing
down.
The monkeys on the top look down and see a
tree full of smiling faces.
The monkeys on the bottom look up and see
nothing but a bunch of assholes.

——————–

MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY
ĐẦY NHỮNG CON KHỈ
Một tổ chức thì giống như một cây đầy những con
khỉ.
Nhân viên tất cả đều ở những cành khác nhau ở
những vị trí khác nhau.
Một số trèo lên trên.Một số trèo xuống dưới
Những con khỉ ở ngọn cây nhìn xuống và thấy một
cây đầy những bộ mặt tươi cười.
Những con khỉ ở dưới nhìn lên và không thấy gì
trừ những cái “lỗ hậu”.

——————–

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS – MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

——————–

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT
A customer moves away from a bank window,
counts his change, and then goes back and says to
the cashier, “Hey, you gave me the wrong change!”
“Sir, you stepped away from the counter,”
said the cashier. “We don’t make corrections after
you leave. There’s nothing I can do about it now.
That’s the policy of this bank.”
“Well, ok,” answered the customer. “Just
thought you’d like to know that you gave me an
extra twenty. Bye.”
TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY
Một người khách đi khỏi quầy một ngân hàng, đếm
tiền đổi, và sau đó quay lại và nói với thủ quỹ:” Này,
cô đã đưa tôi số tiền đổi không đúng!”….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn