A STORY ABOUT MARK TWAIN – MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN

A STORY ABOUT MARK TWAIN – MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
A STORY ABOUT MARK TWAIN - MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
A STORY ABOUT MARK TWAIN
[Supposedly a true story…]
James McNeill Whistler (whose most
famous painting is popularly known as “Whistler’s
Mother”) is reported to have displayed a just
completed painting to Mark Twain.
Twain looked at the painting judiciously from
a variety of angles and distances while Whistler
waited impatiently for the verdict.
Finally, Twain leaned forward and, making
an erasing gesture with his hand, said, “I’d eradicate
that cloud if I were you.”
Whistler cried out in agony, “Careful! The
paint is still wet.”
“That’s all right,” Twain said coolly, “I’m
wearing gloves.”
——————–
MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
[Được cho là một câu chuyện có thật … ]
James McNeill Whistler (người có bức tranh
nổi tiếng nhất được biết rộng rãi dưới tên gọi “Mẹ
của Whistler”) được kể lại là đã cho Mark Twain
xem một bức tranh vừa hoàn tất.
Twain thận trọng nhìn vào bức tranh từ nhiều
góc độ và tầm nhìn khác nhau trong lúc Whistler
kiên nhẫn chờ nghe nhận xét.
Cuối cùng, Twain cúi người và làm một
động tác xóa bằng tay, nói:”Tôi sẽ xóa đám mây đó
nếu tôi là anh.”
Whistlet thét to đau đớn:”Cẩn thận! Bức
tranh vẫn còn ướt.”
“Không sao đâu,” Twain nói điềm nhiên,
“Tôi đang mang găng tay.”
——————–
A STORY ABOUT MARK TWAIN – MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN
——————–
WAKEUP CALL
One night at an economy motel, I ordered a 6:00
a.m. wake-up call. The next morning, I awoke
before 6:00, but the phone did not ring until 6:30.
“Good morning,” a young man said
sheepishly. “This is your wake-up call.”
Annoyed, I let the hotel worker have it. “You
were supposed to call me at 6:00 AM!” I
complained. “What if I had a million-dollar deal to
close this morning, and your oversight made me
miss out on it?”….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn