DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ

DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ
DISCUSSING THE USE OF THE CAR - NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔDISCUSSING THE USE OF THE CAR
A young boy had just gotten his driving
permit. He asked his father, who was a minister, if
they could discuss the use of the car. His father took
him to his study and said
to him, “I’ll make a deal with you. You bring your
grades up, study your bible a little and get a hair cut
and we’ll talk about it.”
After about a month the boy came back and
again asked his father if they could discuss use of
the car. “Son, I’ve been real proud of you. You have
brought your grades up, you’ve studied your bible
diligently, but you didn’t get your hair cut!”
The young man replied, “You know Dad, I’ve
been thinking about that. You know, Samson had
long hair, Moses had long hair, Noah had long hair,
and even Jesus had long hair….”
To which his father replied… “Yes, and they
WALKED every where they went!”
——————–
NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ
Một thanh niên trẻ mới nhận bằng lái xe.
Anh ta hỏi cha là một mục sư là có thể nói chuyện
sử dụng ô tô không. Cha anh ta bảo anh ta học và
nói:”Cha sẽ nói chuyện với con. Con nâng cấp lên,
học một ít Kinh Thánh và đi hớt tóc và chúng ta sẽ
nói về chuyện đó.”
Sau khoảng một tháng chàng thanh niên
quay lại và lại hỏi cha liệu họ có thể nói chuyện sử
dụng xe hơi không. “Con ta, cha thực sự tự hào về
con. Con đã nâng cấp, con đã cần mẫn học Kinh
Thánh, nhưng con chưa đi hớt tóc!”
Chàng thanh niên trả lời:”Cha biết không,
con đã nghĩ về điều đó. Cha xem, Samson có tóc
dài, Moses có tóc dài, Noah có tóc dài, và ngay cả
Chúa Jesus có tóc dài …”
Với câu nói đó người cha trả lời …” Đúng ,
và các ngài đi bộ mọi nơi các ngài đến!”
——————–
DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm