AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER – ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC

AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER – ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER - ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER
This Australian cricket supporter is at the World
Cup final when he has a heart attack. Upon arriving
at the Pearly Gates, he meets up with St. Peter, who
asks him why he thinks he deserves to enter Heaven.
“Well,” the Aussie says, “three weeks ago I
gave ten dollars to a charity for the disabled!”
St. Peter frowns and says, “What else?”
“Two weeks ago I gave ten dollars to the
homeless shelter!” the Aussie continues.
“What else?”
“A week ago I gave ten dollars to the
orphanage!”
So Peter tells the Aussie to wait for just a
minute and he’ll be right back. About five minutes
later Peter returns and says, “Well, I have discussed
your case with the Boss, and he agrees with me.
Here’s your thirty dollars back, now go to Hell!”
——————–
ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC
Ủng hộ viên crikê người Úc này đang ở trong vòng
chung kết cúp thế giới thì ông ta lên cơn đau tim.
Khi lên đến Cửa Ngọc, ông ta gặp Thánh Peter ,
người hỏi ông ta tại sao ông ta nghĩ ông ta xứng
đáng vào Thiên Đàng.
“Ồ,” người Úc nói, “ba tuần trước đây con cho hội
từ thiện của những người tàn tật 10 đô la.
Thánh Peter nhíu mày và nói:”Gì nữa?”
“Hai tuần trước đây con cho những người vô gia cư
10 đô la!” người Úc tiếp tục.
“Gì nữa?”
“Một tuần trước đây con cho trại mồ côi 10 đô la!”
Nghe vậy Thánh Peter nói người Úc đợi trong vòng
chỉ một phút và ngài sẽ quay lại ngay. Khoảng 5
phút sau Thánh Peter quay lại và nói:”À, ta đã bàn
việc của con với chủ Thiên Đàng, và ngài đồng ý
với ta. Đây là tiền trả lại ba mươi đô la, bây giờ đi
xuống địa ngục đi!”
——————–
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER – ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm