RESERVED SEATING – CHỖ NGỒI BỊ DÀNH TRƯỚC

RESERVED SEATING
RESERVED SEATING - CHỖ NGỒI BỊ DÀNH TRƯỚC
An usher in a very posh theater noticed a
man sprawled across three seats. “Sorry, sir,” the
usher said, “but you’re only allowed one seat.”
The man groaned but didn’t budge.
The usher became impatient and said, “Sir, if
you don’t get up from there I’m going to have to call
the manager.” Again, the man just groaned, which
infuriated the usher, who turned and marched
briskly back up the aisle in search of his manager.
In a few moments, both the usher and the
manager returned and stood over the man. Together
the two of them tried repeatedly to move him, “All
right buddy,” the manager said, “what’s your name?”
“Sam,” the man moaned.
“Where did you come from, Sam?”
With pain in his voice, Sam replied, “The
balcony.”
——————–
CHỖ NGỒI BỊ DÀNH TRƯỚC
Một người soát vé trong một nhà hát rất sang
trọng chú ý thấy một người đàn ông nằm ườn qua
ba chiếc ghế. “Xin lỗi, thưa ông, “ người soát ghế
nói, “ông chỉ được phép ngồi trên một ghế.”
Người đàn ông rên rỉ nhưng không nhúc
nhích.
Người soát ghế trở nên mất kiên nhẫn và
nói:”Thưa ông, nếu ông không đứng dậy từ chỗ đó
thì tôi sẽ đi gọi ông quản lý.” Một lần nữa, người
đàn ông chỉ rên rỉ, làm người sóat vé tức điên; ông ta
quay đi và bước nhanh ngược lên lối đi giữa dãy ghế
tìm người quản lý.
Trong giây lát, cả người soát vé và người
quản lý đều quay lại và đứng trước người đàn ông.
Cả hai cùng cố gắng nhiều lần để người đàn ông
đứng dậy, “Được rồi, ông bạn,” người quản lý nói,
“Tên ông là gì?”
“Sam,” người đàn ông rên rỉ.
“Ông từ đâu tới, ông Sam?”
Với giọng đau đớn, Sam trả lời:” Từ
ban công.”
——————–
RESERVED SEATING – CHỖ NGỒI BỊ DÀNH TRƯỚC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn