SKILL – KỸ NĂNG

SKILL – KỸ NĂNG
SKILL - KỸ NĂNG
SKILL
“So tell me, Mrs. Smith,” asked the
interviewer, “have you any other skills you think
might be worth mentioning?”
“Actually, yes,” said the applicant modestly.
“Last year I had two short stories published in
national magazines, and I finished my novel.”
“Very impressive,” he commented, “but I was
thinking of skills you could apply during office
hours.”
Mrs. Smith explained brightly, “Oh, that was
during office hours.”
——————–
KỸ NĂNG
“Vậy thì hãy nói cho tôi biết, ông Smith,”
người phỏng vấn hỏi, “ông có những kỹ năng khác
mà ông nghĩ đáng được nói đến?”
“Thực sự thì có,” người xin việc khiêm tốn
đáp. “Năm ngoái tôi có hai truyện ngắn được in trên
các tạp chí quốc gia, và tôi đã hoàn thành tiểu thuyết
của tôi.”
“Rất ấn tượng,” người phỏng vấn nhận xét, “
nhưng tôi đã nghĩ những kỹ năng mà ông có thể
dùng trong những giờ trong văn phòng.”
Ông Smith giải thích mặt sáng rỡ:”Ồ, chúng
được viết trong những giờ trong văn phòng.”
——————–
SKILL – KỸ NĂNG
——————–
HIGH TECH
Three men are sitting naked in the sauna.
Suddenly there is a beeping sound. The first
man presses his forearm and the beeping stops.
The others look at him questioningly.
“That’s my pager,” he says. “I have a
microchip under the skin of my arm.”
A few minutes later a phone rings. The
second man lifts his palm to his ear. When he
finishes he explains,
“That’s my mobile phone. I have a microchip
in my hand.”
The third man, feeling decidedly low-tech,
steps out of the sauna. In a few minutes he returns
with a piece of toilet paper extending from his rear.
The others raise their eyebrows.
“I’m getting a Fax,” he explains
CÔNG NGHỆ CAO
Ba người đàn ông ngồi khỏa thân trong phòng tắm
hơi.
Đột nhiên có một tiếng bíp. Người đàn ông đầu tiên
nhấn cẳng tay và tiếng bíp ngưng.
Hai người kia nhìn ông ta dò hỏi.
“Đó là máy nhắn tin của tôi,” ông ta nói. “Tôi có
một vi mạch dưới da cẳng tay.”
Một vài phút sau có những tiếng reo điện thoại.
Người đàn ông thứ hai nâng lòng bàn tay lên tai. Khi
ông ta xong việc, ông ta giải thích:
“Đó là điện thoại di động của tôi. Tôi có vi mạch
trong tay tôi.”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn