He drew it all himself - Chỉ mình anh ấy vẽ NEU.vn

He drew it all himself – Chỉ mình anh ấy vẽ

He drew it all himself – Chỉ mình anh ấy vẽ

He drew it all himself - Chỉ mình anh ấy vẽ

He drew it all himself
Teacher: Who helped you to draw this map, Jack?
Jack: Nobody, sir.
Teacher: Didn’t your brother help you?
Jack: No, sir. He drew it all himseil.

——————–

Chỉ mình anh ấy vẽ
Giáo viên: “Ai đã giúp em vẽ tấm bản đồ này,
Jack?”
Jack: “Không ai hết, thưa thầy.”
Giáo viên: “Có phải anh của em đã giúp em không?”
Jack: “Không, thưa thầy. Anh ấy vẽ một mình thôi
ạ.”

——————–

He drew it all himself – Chỉ mình anh ấy vẽ

——————–

Grandma wouldn’t lie
Little Johnny was at his first day of shool. The
teacher advised the class to start the day with the
pledge of allegiance, and instructed them to put their
right hands over their hearts and repeat after him.
He looked around the room as he started the
recitation, “I pledge allegiance to the flag…”
When his eyes fell on Little Johnny, he noticed his
hand over the right cheek of his buttocks.
“Little Johnny, I will not continue till you put your
hand over your heart.”
Little Johnny replied, “It is over my heart.”
After several attempts to get Little Johnny to put his
hand over his heart, the teacher asked,
“Why do you think that is your heart?”
“Because, every time my Grandma comes to visit,
she picks me up, pats me here, and says, ‘ Bless
your little heart,’ and my Grandma wouldn’t lie.”
Bà sẽ không nói dối
Ngày đầu tiên bé Johnny đến trường. Giáo viên
khuyên cả lớp hãy bắt đầu ngày trọng đại này với lời
thề trung thành, và hướng dẫn các em đặt tay phải
lên tim mình và nhắc lại lời thầy.
Ông nhìn quanh khắp phòng khi bắt đầu đọc lời
tuyên thệ:
“Tôi xin thề trung thành dưới cờ tổ quốc…”
Khi mắt ông dừng lại ở chỗ bé Johnny, ông nhận
thấy tay cậu bé đặt vào mông bên phải của em.
“Johnny, thầy sẽ không tiếp tục chừng nào con chưa…

He drew it all himself – Chỉ mình anh ấy vẽ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ