I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home - Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home
Mrs Brown’s old grandfather lived with het and her
husband. Every morning he went for a walk in the park
and came home at half past twelve for his lunch.
But one morning a police car stopped outside Mrs
Brown’s house at twelve o’clock, and two policemen
helped Mr Brown to get out. One of them said to Mrs
Brown.
“The poor old gentleman lost his way in the park and
telephoned to us for help, so we sent a car to bring him
home.”
Mrs Brown was very surpirsed, but she thanked the
policemen and they left.
“ But, Grandfather,” she then said, “you have been to
that park nearly every day for twenty years. How did
you lose your way there?”
The old man smiled, closed one eye and said, “I didn’t
quite lose my way. I just got tired and I didn’t want to
walk home!”

——————–

Ông không muốn đi bộ về nhà
Ông nội của bà Brown sống chung với vợ chồng bà.
Sáng nào ông cụ cũng đi bộ trong công viên và trở về
nhà lúc 12 giờ 30 để dùng cơm trưa.
Nhưng một buổi sáng nọ có một xe cảnh sát dừng trước
cửa nhà bà Browm lúc 12 giờ, và hai cảnh sát giúp cụ
Brown xuống xe. Một trong hai cảnh sát nói với bà:
-“ Ông cụ đáng thương này lạc đường trong công viên và
gọi điện nhờ chúng tôi giúp đỡ vì thế chúng tôi đã cho xe
đến và chở ông cụ về đây.”
Bà Brown rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm ơn hai viên
cảnh sát và họ đi về. Sau đó bà nói với ông nội:
– “Nhưng nội à, gần như ngày nào nội cũng đi dạo tại
công viên đó trong suốt 20 năm nay. Làm sao mà nội lạc
đường ở đó được?”
Ông cụ mỉm cười, nheo mắt và nói:
-“ Nội đâu có lạc đường. Nội chỉ mỏi mệt và không
muốn đi bộ về nhà thôi!”

——————–

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm