A VERY COLD WINTER – MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH

A VERY COLD WINTER – MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH
A VERY COLD WINTER - MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH
A VERY COLD WINTER …
It was autumn, and the Indians on the remote
reservation asked their new Chief if the winter was
going to be cold or mild.
Since he was an Indian Chief in a modern
society, he had never been taught the old secrets,
and when he looked at the sky, he couldn’t tell what
the weather was going to be.
Nevertheless, to be on the safe side, he
replied to his tribe that the winter was indeed going
to be cold and that the members of the village
should collect wood to be prepared.
But also being a practical leader, after several days
he got an idea. He went to the phone booth, called
the National Weather Service and asked, “Is the
coming winter going to be cold?”
“It looks like this winter is going to be quite
cold indeed,” the Meteorologist at the weather
service responded.
So the Chief went back to his people and
told them to collect even more wood in order to be
prepared.
One week later he called the National
Weather Service again. “Is it going to be a very cold
winter?” he asked.
“Yes,” the man at National Weather Service
again replied, “it’s going to be a very cold winter.”
The Chief again went back to his people and
ordered them to collect every scrap of wood they
could find.
Two weeks later he called the National
Weather Service again. “Are you absolutely sure
that the winter is going to be very cold?”
“Absolutely,” the man replied. “It looks like
it’s going to be one of the coldest winters ever.”
“How can you be so sure?” the Chief asked.
The weatherman replied, “The Indians are
collecting firewood like crazy.”
——————–
MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH
Trời đang thu, và người da đỏ ở vùng đất xa
xôi hỏi thủ lĩnh mới của họ mùa đông này sẽ lạnh
hay ôn hòa.
Vì là thủ lĩnh dân da đỏ trong xã hội hiện
đại, ông ta chưa bao giờ được dạy những bí quyết
xưa, và khi ông ta nhìn lên bầu trời, ông ta không
thể nói thời tiết sẽ ra sao.
Tuy nhiên, một cách cẩn thận, ông ta trả lời
với bộ lạc là mùa đông sẽ lạnh thực sự và các thành
viên trong làng nên thu lượm gỗ để chuẩn bị. Nhưng
cũng là một lãnh đạo thực tế, sau vài ngày ông ta
nảy ra một sáng kiến. Ông ta đi đến phòng điện
thoại, gọi vụ thời tiết quốc gia và hỏi:”Thời tiết sẽ
trở nên lạnh không?”
“Có vẻ như mùa đông này sẽ lạnh thực sự,”
nhà khí tượng học ở vụ thời tiết trả lời.
Nghe vậy vị thủ lĩnh quay lại bộ lạc và nói
họ thu nhặt thậm chí nhiều củi hơn để chuẩn bị.
Một tuần sau ông ta lại gọi vụ thời tiết quốc
gia.”Trời sẽ rất lạnh vào mùa đông này chứ?” ông ta
hỏi.
“Đúng,” người của cục thời tiết quốc gia trả
lời lại. “Mùa đông này sẽ rất lạnh.”
Vị thủ lĩnh quay về bộ lạc một lần nữa và ra
lệnh thu lượm đến từng mảnh nhỏ củi họ có thể tìm
thấy.
Hai tuần sau ông ta lại gọi cục thời tiết quốc
gia.”Ông có đoan chắc rằng mùa đông này sẽ rất
lạnh không”
“Chắc chắn,” người đàn ông trả lời. “Có vẻ
như đây sẽ là mùa đông lạnh hơn bao giờ hết.”
“Làm thế nào mà ông có thể quả quyết như
vậy?” vị thủ lĩnh hỏi.
Nhà khí tượng học trả lời:”Người da đỏ đang
thu lượm gỗ như điên.”
——————–
A VERY COLD WINTER – MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNH

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn