TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

A PAINTING – MỘT BỨC TRANH
 • A PAINTING – MỘT BỨC TRANH

  A PAINTING - MỘT BỨC TRANH

  A PAINTING
  During a modern-art exhibition at a museum, an
  artist was explaining his work that was on display.
  “This,” he said, pointing to a completely black
  canvas, “is a cow grazing.”
  “Well, where is the grass?” asked one
  particularly confused visitor.
  “The cow has eaten it,” the artist explained.
  “Well, then,” the visitor said, “where’s the
  cow?”
  “Why should she stay,” the artist replied,
  “after she’d eaten all the grass?”

  ——————–

  MỘT BỨC TRANH
  Trong một cuộc triển lãm nghệ thuật hiện đại ở một
  viện bảo tàng, một họa sĩ đang giải thích một bức
  tranh đang trưng bày.Anh ta chỉ tay vào bức vẽ hoàn
  toàn đen và nói “Đây là con bò đang ăn cỏ.”
  “À, cỏ đâu ?” một vị khách đặc biệt bối rối hỏi.
  “Con bò ăn hết rồi,” họa sĩ giải thích.
  “Vậy thì con bò đâu?” vị khách nói.
  “Tại sao nó ở đó sau khi đã ăn hết cỏ ?” họa sĩ trả
  lời.

  ——————–

  A PAINTING – MỘT BỨC TRANH

  ——————–

  DIVERT YOUR COURSE
  This is the transcript of the ACTUAL radio
  conversation of a USnaval ship with Canadian
  authorities off the coast ofNewfoundland in October
  1995. Radio conversation released by the Chief of
  Naval Operations
  10-10-95.
  Canadians: Please divert your course 15
  degrees the South to avoid a collision.
  Americans: Recommend you divert your
  course 15 degrees the North to avoid a collision.
  Canadians: Negative. You will have to divert
  your course 15 degrees to the South to avoid a
  collision….

  Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn