DIVERT YOUR COURSE – ĐỔI HƯỚNG TÀU CHẠY

DIVERT YOUR COURSE – ĐỔI HƯỚNG TÀU CHẠY

DIVERT YOUR COURSE - ĐỔI HƯỚNG TÀU CHẠY

DIVERT YOUR COURSE
This is the transcript of the ACTUAL radio
conversation of a USnaval ship with Canadian
authorities off the coast ofNewfoundland in October
1995. Radio conversation released by the Chief of
Naval Operations
10-10-95.
Canadians: Please divert your course 15
degrees the South to avoid a collision.
Americans: Recommend you divert your
course 15 degrees the North to avoid a collision.
Canadians: Negative. You will have to divert
your course 15 degrees to the South to avoid a
collision.
Americans: This is the Captain of a US Navy
ship. I say again, divert YOUR course.
Canadians: No. I say again, you divert YOUR
course.
Americans: THIS IS THE AIRCRAFT
CARRIER USS LINCOLN, THE SECOND
LARGEST SHIP IN THE UNITED STATES’
ATLANTIC FLEET. WE ARE ACCOMPANIED
BY THREE DESTROYERS, THREE CRUISERS
AND NUMEROUS SUPPORT VESSELS. I
DEMAND THAT YOU CHANGE YOUR
COURSE 15 DEGREES NORTH, I SAY AGAIN,
THAT’S ONE FIVE DEGREES NORTH, OR
COUNTER-MEASURES WILL BE
UNDERTAKEN TO ENSURE THE SAFETY OF
THIS SHIP.
Canadians: This is a lighthouse. Your call!

——————–

ĐỔI HƯỚNG TÀU CHẠY
Đây là bản ghi một đoạn đối thoại vô tuyến điện CÓ
THỰC của một tàu hải quân Mỹ và nhà chức trách
Canađa ở ngoài bờ biển Newfoundland vào tháng 10
– 1995.Đoạn đối thoại vô tuyến điện được tư lệnh
tác chiến hải quân đưa ra vào 10 – 10 – 95.
Người Canađa:” Xin hãy chuyển hướng đi 15 độ
phía nam để tránh một vụ va chạm.
Người Mỹ:Đề nghị các ông chuyển hướng tàu 15 độ
phía bắc để tránh một vụ va chạm.
Người Canađa: Phản đối. Các ông sẽ phải chuyển
hướng tàu 15 độ phía nam để tránh một vụ va chạm.
Người Mỹ:Đây là thuyền trưởng tàu Hải quân Mỹ.
Tôi nhắc lại:Hãy chuyển hướng tàu CỦA CÁC
ÔNG.
Người Canađa: Không. Tôi nhắc lại:Các ông hãy
chuyển hướng tàu CỦA CÁC ÔNG.
Người Mỹ: ĐÂY LÀ HÀNG KHÔNG MẪU HẠM
USSLINCOLN, CHIẾC TÀU LỚN THỨ HAI CỦA
HẠM ĐỘI ATLANTIC CỦA MỸ. CHÚNG TÔI
ĐƯỢC HỘ TỐNG BỞI BA TÀU KHU HẠM, BA
TUẦN DƯƠNG HẠM VÀ NHIỀU TÀU LỚN HỘ
TỐNG. TÔI YÊU CẦU CÁC ÔNG ĐỔI HƯỚNG
TÀU 15 ĐỘ PHÍA BẮC, TÔI NHẮC LẠI 15 ĐỘ
PHÍA BẮC, HOẶC KHÔNG THÌ NHỮNG BIỆN
PHÁP ĐÁNH TRẢ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỂ
BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CHIẾC TÀU NÀY.
Người Canađa: Đây là một hải đăng, người gọi ạ!

——————–

DIVERT YOUR COURSE – ĐỔI HƯỚNG TÀU CHẠY

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm