AN ARGUMENT – MỘT CUỘC TRANH CÃI

AN ARGUMENT – MỘT CUỘC TRANH CÃI

AN ARGUMENT - MỘT CUỘC TRANH CÃI

AN ARGUMENT
During a neighborhood party here, I got into an
argument with my neighbor, Van, about presidential
politics. Finally, he asked me why I was such a
dedicated Republican.
I told him that my Father and GrandFather
were Republicans before me and that I was carrying
on the family tradition.
“That’s it ?” said my exasperated neighbor.
“What if your Father and GrandFather had been
horse thieves ?”
“Well…” I replied, “I suppose then I’d be a
Democrat like you.”
——————–
MỘT CUỘC TRANH CÃI
Trong bữa tiệc láng giềng, tôi tranh cãi với
một người láng giềng Van về đời sống chính trị
tranh cử tổng thống. Cuối cùng anh ta hỏi tôi vì sao
tôi là một đảng viên trung thành của đảng Cộng hòa
như vậy.
Tôi nói với anh ta rằng cha tôi và ông nội tôi
là những người Cộng Hòa trước tôi và rằng tôi tiếp
tục truyền thống gia đình.
“Thế à?” người hàng xóm cáu tiết nói. “Nếu
cha bạn và ông nội bạn là những tên trộm ngựa thì
sao?”
“À…” tôi đáp, “tôi cho là tôi sẽ trở thành
một người Dân chủ như ông.”
——————–
AN ARGUMENT – MỘT CUỘC TRANH CÃI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn