TYPES OF BRA – NHỮNG KIỂU ÁO NGỰC

TYPES OF BRA – NHỮNG KIỂU ÁO NGỰC
TYPES OF BRA - NHỮNG KIỂU ÁO NGỰC
TYPES OF BRA
A man walks into the woman’s section of a
department store and tells the sales clerk he wants to
buy a bra for his wife.
“What type of bra?” asked the clerk
“Type?” inquires the man “There is more
than one type?”
“There are three types.” replies the clerk
“The Catholic type, the Salvation Army type, and
the Baptist type. Which one do you need?”
Still confused the man ask “What is the
difference in them?”
The clerk responds “It is really very easy.
The Catholic type supports the masses, the Salvation
Army type lifts up the fallen and the Baptist type
makes mountains out of mole hills.”
——————–
NHỮNG KIỂU ÁO NGỰC
Một người đàn ông đi vào gian phụ nữ của
một cửa hàng và nói với người bán hàng ông ta
muốn mua một áo ngực cho vợ.
“Kiểu áo ngực nào?” người bán hàng hỏi.
“Kiểu?” người đàn ông hỏi. “Có nhiều hơn
một kiểu?”
“Có ba kiểu.” người đàn ông trả lời. “Kiểu
Thiên Chúa Giáo, kiểu Đội Quân Cứu Tế, và kiểu
giáo phái Baptist. Ông cần kiểu nào?”
Vẫn còn lúng túng, người đàn ông
hỏi:”Chúng khác nhau như thế nào?”
Người bán hàng trả lời:”Thực sự rất dễ. Kiểu
Thiên Chúa Giáo cổ vũ cho những đám đông, kiểu
Đội Quân Cứu Tế nâng cao những cái xệ xuống và
kiểu giáo phái Baptist làm cho những cái bình
thường hóa quan trọng.”
——————–
TYPES OF BRA – NHỮNG KIỂU ÁO NGỰC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm