WANT A DAY OFF WORK – MUỐN NGHỈ LÀM VIỆC MỘT NGÀY Ư

WANT A DAY OFF WORK – MUỐN NGHỈ LÀM VIỆC MỘT NGÀY Ư

WANT A DAY OFF WORK - MUỐN NGHỈ LÀM VIỆC MỘT NGÀY Ư

WANT A DAY OFF WORK?
So you want a day off. Let’s take a look at what you
are asking for. There are 365 days per year available
for work. There are 52 weeks per year in which you
already have 2 days off per week, leaving 261 days
available for work. Since you spend 16 hours each
day away from work, you have used up 170 days,
leaving only 91 days available. You spend 30
minutes each day on coffee break which counts for
23 days each year, leaving only 68 days available.
With a 1 hour lunch each day, you used up another
46 days, leaving only 22 days available for work.
You normally spend 2 days per year on sick leave.
This leaves you only 20 days per year available for
work. We are off 5 holidays per year, so your
available working time is down to 15 days. We
generously give 14 days vacation per year which
leaves only 1 day available for work and I’ll be
darned if you are going to take that day off!

——————–

MUỐN NGHỈ LÀM VIỆC MỘT NGÀY Ư?
Vậy là bạn muốn nghỉ việc một ngày. Chúng ta hãy
nhìn xem bạn đang đòi hỏi cái gì.
Có 365 ngày một năm để làm việc. Có 52 tuần một
năm trong đó bạn đã có sẵn 2 ngày nghĩ mỗi tuần,
cho nên chỉ còn 261 ngày để làm việc. Vì bạn dùng
16 tiếng mỗi ngày không làm việc, bạn đã sử dụng
170 ngày, chỉ còn 91 ngày làm việc. Bạn dùng 30
phút mỗi ngày nghỉ uống cà phê, tính ra thành 23
ngày mỗi năm, chỉ còn 68 ngày để làm việc. Với
một tiếng đồng hồ ăn trưa mỗi ngày, bạn đã dùng hết
46 ngày, chỉ còn lại 22 ngày làm việc. Thường bạn
nghỉ bệnh 2 ngày mỗi năm. Điều này làm bạn chỉ
còn 20 ngày làm việc. Chúng ta có 5 ngày nghỉ lễ
mỗi năm, vậy nên thời gian làmviệc của chúng ta
rút xuống còn 15 ngày. Chúng ta thường rộng rãi
nghỉ phép 14 ngày một năm làm cho chúng ta chỉ
còn một ngày để làm việc và tôi sẽ bị nguyền rủa
nếu bạn tính nghỉ ngày đó!

——————–

WANT A DAY OFF WORK – MUỐN NGHỈ LÀM VIỆC MỘT NGÀY Ư

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm