WHY DO YOU WANT TO LIVE TO BE A HUNDRED – TẠI SAO ÔNG MUỐN SỐNG ĐẾN MỘT TRĂM TUỔI

WHY DO YOU WANT TO LIVE TO BE A HUNDRED – TẠI SAO ÔNG MUỐN SỐNG ĐẾN MỘT TRĂM TUỔI

WHY DO YOU WANT TO LIVE TO BE A HUNDRED - TẠI SAO ÔNG MUỐN SỐNG ĐẾN MỘT TRĂM TUỔI

WHY DO YOU WANT TO LIVE TO BE A
HUNDRED
A man asked his doctor if he’d live to be a hundred.
The doctor asked the man, “Do you smoke or
drink?”
“No,” he replied, “I’ve never done either.”
“Do you gamble, drive fast cars, or fool
around with women?” inquired the doctor.
“No, I’ve never done any of those things
either.”
“Well then,” said the doctor, “why do you
want to live to be a hundred?”

——————–

TẠI SAO ÔNG MUỐN SỐNG ĐẾN MỘT
TRĂM TUỔI
Một người đàn ông hỏi bác sĩ liệu ông ta có sống
đến một trăm tuổi được không. Ông bác sĩ hỏi người
đàn ông:” Ông có hút thuốc hay uống rượu không?”
“Không,” ông ta trả lời, “Tôi chưa bao giờ chơi hai
thứ ấy.”
“Ông có bài bạc, lái những chiếc xe chạy nhanh
hoặc mê đàn bà không?” bác sĩ hỏi.
“Không, tôi cũng chưa bao giờ làm những việc
trên.”
“Vậy thì,” bác sĩ nói, “ tại sao ông muốn sống đến
một trăm tuổi?”

——————–

WHY DO YOU WANT TO LIVE TO BE A HUNDRED – TẠI SAO ÔNG MUỐN SỐNG ĐẾN MỘT TRĂM TUỔI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm