PLUNGING 12 FLOORS IN THREE HOURS – RƠI QUA 12 TẦNG NHÀ TRONG 3 GIỜ

PLUNGING 12 FLOORS IN THREE HOURS – RƠI QUA 12 TẦNG NHÀ TRONG 3 GIỜ

PLUNGING 12 FLOORS IN THREE HOURS - RƠI QUA 12 TẦNG NHÀ TRONG 3 GIỜ

PLUNGING 12 FLOORS IN THREE HOURS
A man who had never been late for work in 40 years
arrived one morning at 11.30. The boss glared and
demanded to know where he’d been.
The employee said, “I had a giddy turn this
morning and fell through a window in my flat. I
plunged 12 floors and landed in a swimming pool.”
“And that took you three hours?” roared the
boss.

——————–

RƠI QUA 12 TẦNG NHÀ TRONG 3 GIỜ
Một người đàn ông chưa bao giờ đi làm trễ trong 40
năm đã đến nơi làm việc vào buổi sáng lúc
11:30.Ông chủ nhìn trừng trừng và yêu cầu người
đàn ông cho biết đã đi những đâu.
Người làm công nói:” Tôi bị chóng mặt sáng
nay và ngã qua cửa sổ căn hộ tôi.Tôi rơi qua 12 tầng
nhà và trúng vào một hồ bơi.”
“Và ông rơi mất 3 giờ?” ông chủ gầm lên.

——————–

PLUNGING 12 FLOORS IN THREE HOURS – RƠI QUA 12 TẦNG NHÀ TRONG 3 GIỜ

——————–

SECRET OF YOUR SUCCESS …
“Sir, What is the secret of your success?” a reporter
asked a bank president.
“Two words”
“And, Sir,what are they?”
“Right decisions.”
“And how do you make right decisions?”
“One word.”
“And,sir, What is that?”
“Experience.”
“And how do you get Experience?”
“Two words”
“And, Sir, what are they?”
“Wrong decisions”
BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA ÔNG …
“Thưa ông, bí quyết thành công của ông là gì?” một
phóng viên hỏi một chủ tịch ngân hàng.
“Ba từ”
“Và, thưa ông, đó là những từ nào?”
“Những quyết định đúng.”
“Và làm thế nào ông làm những quyết định đúng?”
“Một từ.”
“Và, thưa ông, đó là những từ nào?”
“Kinh nghiệm.”
“Và làm thế nào ông có kinh nghiệm?”
“Ba từ.”
“Và, thưa ông, những từ nào?”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm