BUYING A TV – MUA MỘT CÁI TIVI

BUYING A TV – MUA MỘT CÁI TIVI
BUYING A TV - MUA MỘT CÁI TIVI
BUYING A TV
One day a blonde walked into a second hand store
and asked the clerk “How much is that TV in the
window?” The man said, “I’m sorry. I don’t sell stuff
to blondes.” So She walked out. The next day she
came in as a red head. She asked how much the TV
was in the window again. And again he said he
didn’t sell things to blondes. The next day she came
in again and asked for the third time how much the
TV was. The man said “FOR THE FINAL TIME I
DONT SALE STUFF TO BLONDES!!” She said,
“How did you know I was a blonde?” He said,
“That’s not a TV. It’s a microwave!!!!!”
——————–
MUA MỘT CÁI TIVI
Một ngày kia, một cô gái tóc hoe đi vào một
cửa hàng đồ second hand và hỏi người bán
hàng:”Cái tivi trong cửa sổ kia giá bao nhiêu?”
Người đàn ông nói:”Xin lỗi. Tôi không bán hàng
cho những người tóc hoe.” Vì vậy cô ta bước ra
ngoài.Hôm sau cô ta đi vào với một mái tóc đỏ. Cô
ta hỏi cái ti vi trong cửa sổ giá bao nhiêu một lần
nữa. Và một lần nữa anh ta nói anh ta không bán
hàng cho người tóc hoe. Ngày hôm sau cô ta đến và
lại hỏi lần thứ ba ti vi giá bao nhiêu. Người đàn ông
nói”LẦN CUỐI CÙNG TÔI KHÔNG BÁN HÀNG
CHO NGƯỜI TÓC HOE!!” Cô ta nói:”Tại sao ông
biết tôi là người tóc hoe?”Anh ta nói:”Đó không
phải là cái ti vi. Đó là một cái lò vi sóng!!!!!”
——————–
BUYING A TV – MUA MỘT CÁI TIVI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm