VODKA IN THE PULPIT – VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO

VODKA IN THE PULPIT – VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO

VODKA IN THE PULPIT - VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO

VODKA IN THE PULPIT

The new priest was so nervous at his first
mass, he could hardly speak. Before his second
appearance in the pulpit, he asked the Monsignor
how he could relax. The Monsignor said, “Next
Sunday, it may help if you put some vodka in the
water pitcher. After a few sips everything should go
smoothly.”
The next Sunday the new priest put the
suggestion into practice and was able to talk up a
storm. He felt great! However, upon returning to the
rectory he found a note from the Monsignor.
Dear Father,
1. Next time sip rather than gulp.
2. There are 10 commandments, not 12.
3. There are 12 disciples, not 10.
4. David slew Goliath, he did not kick his ass.
5. We do not refer to the Cross as the “Big
T”.
6. We do not refer our Savior, Jesus Christ
and his Apostles as “J.C. and the Boys.
7. The Father, the Son, and the Holy Ghost are
not referred to as “Big Daddy, Junior, and the
Spook.”
8. We don’t refer to Judas as “El Finko”.
9. The Pope is consecrated not constipated or
castrated, and we don’t refer to him as “The
Godfather”
10. When Jesus broke the bread at the Last
Supper he said, “Take this and eat it, for it is my
body, he did not say, “Eat me.”
11. It is always the Virgin Mary, never “Mary
with the Cherry”.

——————–

VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO
Một linh mục mới cảm thấy rất căng thẳng
trước đám đông tín đồ đến nỗi ông hầu như không
nói được. Trước khi xuất hiện lần thứ hai để giảng
đạo, ông hỏi Đức ông làm thế nào để cảm thấy thoải
mái. Đức ông nói:”Chủ nhật tới, nếu ông bỏ một ít
vốtca vào bình đựng nước có thể tình hình sẽ tốt
hơn. Sau vài lần nhấm nháp, mọi thứ sẽ trở nên trôi
chảy.”
Chủ nhật tiếp theo, vị linh mục mới thi hành lời đề
nghị và có thể nói như gió. Ông cảm thấy rất tuyệt !
Tuy nhiên, khi quay về nhà, ông thấy một tờ giấy
ghi của Đức ông.
Cha thân mến,
1. Lần tới nên nhấm nháp hơn là uống từng
ngụm.
2. Có 10 điều răn, không phài 12.
3. Có 12 thánh tông đồ, không phải 10.
4. David quay Goliath, David không đá đít
Goliath.
5. Chúng ta không nói tới cây thập tự như một
“chữ T lớn”.
6. Chúng ta không nói tới Đấng Cứu Thế, Jesus
Christ và các thánh tông đồ là “J.C và Những Chàng
Trai.”
7. Cha, Con và Chúa thánh thần không được
nói tới như “Cha lớn, Con, và Ma quỷ.
8. Chúng ta không nói Judas là “El Finko”.
9. Giáo Hoàng được phong thánh không bị táo
bón hoặc bị thiến, và chúng ta không gọi ngài là
“Cha Đỡ Đầu”
10. Khi Chúa bẻ bánh mì ở Bữa ăn Cuối cùng,
ngài nói:”Hãy nhận cái này và ăn, vì nó là thân thể
ta, ngài không nói:”Hãy ăn ta.”
11. Không bao giờ có “Mẹ Mary với trái anh
đào” mà luôn luôn là Đức Mẹ Mary Đồng Trinh.

——————–

VODKA IN THE PULPIT – VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm