ALL YOU HAVE DONE SINCE YOU GOT HERE – TẤT CẢ NHỮNG GÌ THẦY LÀM TỪ KHI THẦY ĐẾN ĐÂY

ALL YOU HAVE DONE SINCE YOU GOT HERE – TẤT CẢ NHỮNG GÌ THẦY LÀM TỪ KHI THẦY ĐẾN ĐÂY

ALL YOU HAVE DONE SINCE YOU GOT HERE - TẤT CẢ NHỮNG GÌ THẦY LÀM TỪ KHI THẦY ĐẾN ĐÂY

ALL YOU HAVE DONE SINCE YOU GOT
HERE …
A man decided to join a very small and very
selective order of monks. The order was so devoted
to prayer they were only allowed to say 2 words
every year.
After the first year passed, he went into a
small room where he was given the chance to say
his two words to the head monk. His two words
were “Too cold.” The head monk nodded and gave
him an extra blanket.
The next year passed and he was once again
taken into the small room. This time his 2 words
were “Bland food.” Again the head monk nodded
and gave him a box of salt.
When the next year had passed they took
him back into the small room, and his 2 words were
“I quit.”
“Fine!” exclaimed the exasperated head
monk, “All you’ve done since you got here is
complain anyway.”

——————–

TẤT CẢ NHỮNG GÌ THẦY LÀM TỪ KHI
THẦY ĐẾN ĐÂY …
Một người đàn ông quyết định tham gia một
nhóm tu sĩ rất nhỏ và có thứ hạng rất chọn lọc. Thứ
hạng này tu cao đến nỗi đối với việc cầu nguyện họ
chỉ cho phép nói 2 từ mỗi năm.
Sau khi năm đầu tiên trôi qua, người đàn ông đi vào
một căn phòng nhỏ nơi ông được dịp nói hai từ với
sư phụ. Hai từ của ông là “Quá lạnh.” Sư phụ gật
đầu và đưa ông ta thêm một cái mền.
Năm thứ hai trôi qua và ông ta được đưa vào căn
phòng nhỏ. Lần này 2 từ của ông là “Đồ ăn nhạt.”
Một lần nữa sư phụ gật đầu và đưa cho ông một hộp
muối.
Khi năm kế tiếp trôi qua, họ đưa ông trở lại căn
phòng nhỏ, và 2 từ của ông là “Tôi bỏ.”
“Hay !” sư phụ bực tức kêu lên, “Tất cả những gì
thầy làm từ khi ông đến đây,dù sao đi nữa, là than
phiền.”

——————–

ALL YOU HAVE DONE SINCE YOU GOT HERE – TẤT CẢ NHỮNG GÌ THẦY LÀM TỪ KHI THẦY ĐẾN ĐÂY

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm