A SURPRISE – MỘT ĐIỀU GÂY NGẠC NHIÊN

A SURPRISE – MỘT ĐIỀU GÂY NGẠC NHIÊN

A SURPRISE - MỘT ĐIỀU GÂY NGẠC NHIÊN

A SURPRISE
A rich man went to his vicar and said, “I want you
and your wife to take a three-month trip to the Holy
Land at my expense. When you come back, I’ll have
a surprise for you”. The vicar accepted the offer,and
he and his wife went off to the Middle East.
Three months later they returned home and
were met by the wealthy parishioner, who told them
that while they were gone, he had had a new church
built. “It’s the finest building money can buy,
vicar,”said the man. “No expense was spared.” And
he was right. It was a
magnificent edifice both outside and in.
But there was one striking difference. There
was only one pew, and it was at the very back. “A
church with only one pew?” asked the vicar.
“You just wait until Sunday,” the rich man
said.
When the time came for the Sunday service,
the early arrivals entered the church, filed onto the
one pew and sat down. When the pew was full, a
switch clicked silently, a circuit closed, the gears
meshed,a belt moved and, automatically, the rear
pew began to move forward.When it reached the
front of the church, it came to a stop. At the same
time, another empty pew came up from below at the
back and more people sat down. And so it
continued, pews filling and moving forwards until
finally the church was full, from front to back.
“Wonderful!” said the vicar, “Marvelous!”
The service began, and the vicar started to
preach his sermon. He launched into his text and,
when 12 o’clock came, he was still going strong,
with no end in sight. Suddenly a bell rang, and a trap
door in the floor behind the pulpit dropped open.
“Wonderful!” said the congregation,
“Marvelous!”

——————–
MỘT ĐIỀU GÂY NGẠC NHIÊN
Một người đàn ông giàu có đến gặp cha sở và
nói:”Con muốn cha và phu nhân du hành một
chuyến ba tháng đến Đất Thánh bằng tiền của con.
Khi cha quay về, con sẽ làm cho cha ngạc nhiên.”
Cha sở đồng ý lời đề nghị và cùng phu nhân khởi
hành đến Trung Đông.
Ba tháng sau họ quay về nhà và được gặp giáo dân
giàu có nọ, người đã nói với họ trong khi họ đi, ông
ta đã cho xây một nhà thờ mới. “Đây là một công
trình đẹp nhất mà tiền bạc có thể mua được, thưa
cha,” người đàn ông nói. “Không có một phí tổn nào
thừa.” Và ông đã nói đúng. Đó là một công trình
lộng lẫy cả trong lẫn ngoài.
Nhưng có một khác biệt nổi bật. Chỉ có một hàng
ghế ngồi, và nó ở ngay phía sau. “Nhà thờ chỉ có
một hàng ghế thôi ư?” cha sở hỏi.
“Chỉ cần cha đợi đến Chủ nhật,” người đàn ông giàu
có nói.
Đến thời điểm lễ Chủ nhật, những người đến sớm đi
vào nhà thờ, xếp vào chiếc băng và ngồi xuống. Khi
băng ghế đã đầy, một công tắc lặng lẽ bật lên, một
mạch điện được đóng, các bánh răng khớp nhau,
một dây cua roa chuyển động và tự động một băng
ghế phía sau chuyển động về phía trước. Khi chạm
mặt trước nhà thờ, nó dừng lại. Cùng một lúc, một
băng ghế trống khác dựng lên từ phía sau và nhiều
người khác ngồi xuống. Và cứ tiếp tục như vậy, các
băng ghế được ngồi kín và chuyển động về phía
trước cho đến khi cuối cùng nhà thờ đầy kín, từ
trước đến sau.
“Tuyệt diệu!” cha sở nói, “Kỳ diệu!”
Buổi lễ bắt đầu và cha sở bắt đầu giảng bài giảng
của ông. Ông đi vào chủ đề và khi
đã đến 12 giờ, ông vẫn tiếp tục rao giảng mạnh mẽ,
không ngừng. Bỗng nhiên một tiếng chuông reo, và
một cái cửa sập trên sàn nhà phía sau bục giảng kinh
thả mở xuống.
“Tuyệt diệu!” giáo đoàn nói, “Kỳ diệu!”

——————–

A SURPRISE – MỘT ĐIỀU GÂY NGẠC NHIÊN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn