ADAM AND EVE – AĐAM VÀ EVA

ADAM AND EVE – AĐAM VÀ EVA

ADAM AND EVE - AĐAM VÀ EVA

ADAM AND EVE
One day Eve was asking Adam where he had been
all day.He said working but she didn’t believe him.
They argued all evening. Eve asked Adam if there
was another woman and Adam said “no.”
They went to bed still arguing. During the
middle of the night Adam wakes up and Eve is
poking his side.
“What are you doing?” asked Adam.
“I’m checking to see if any more of your ribs
are gone.”

——————–

AĐAM VÀ EVA
Một ngày kia Eva hỏi Ađam đi đâu cả ngày.Ông nói
làm việc nhưng bà không tin. Hai người cãi nhau cả
buổi tối. Eva hỏi Ađam co một phụ nữ khác không
và Ađam nói “không.”
Họ đi ngủ và vẫn còn cãi nhau. Lúc nửa đêm, Ađam
thức dậy và Eva đang đẩy bên sườn ông.
“Bà làm gì vậy?” Ađam hỏi.
“Em đang kiểm tra xem có cái nào trong những
xương sườn của anh đi đâu không.”

——————–

ADAM AND EVE – AĐAM VÀ EVA

——————–

A SURPRISE
A rich man went to his vicar and said, “I want you
and your wife to take a three-month trip to the Holy
Land at my expense. When you come back, I’ll have
a surprise for you”. The vicar accepted the offer,and
he and his wife went off to the Middle East.
Three months later they returned home and
were met by the wealthy parishioner, who told them
that while they were gone, he had had a new church
built. “It’s the finest building money can buy,
vicar,”said the man. “No expense was spared.” And
he was right. It was a
magnificent edifice both outside and in….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm