HAVE YOU FOUND JESUS – CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA

HAVE YOU FOUND JESUS – CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA

HAVE YOU FOUND JESUS - CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA

HAVE YOU FOUND JESUS ?
A drunk stumbles along a baptismal service on
Sunday afternoon down by the river.
He proceeds to walk down into the water and
stand next to the preacher. The minister turns and
notices the old drunk and says, “Mister, are you
ready to find Jesus?”
The drunk looks back and says, “Yes,
Preacher, I sure am.”
The minister then dunks the fellow under the
water and pulls him right back up. “Have you found
Jesus?” the preacher asked.
“Nooo, I didn’t!” said the drunk.
The preacher then dunks him under for quite
a bit longer,brings him up and says, “Now, brother,
have you found Jesus?”
“Noooo, I have not, Reverend.”
The preacher in disgust holds the man under
for at least 30 seconds this time, brings him out of
the water and says in a harsh tone, “My God, man,
have you found Jesus yet?”
The old drunk wipes his eyes and says to the
preacher, “Are you sure this is where he fell in?”

——————–
CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA ?
Một gã say rượu đi chân nam đá chân chiêu dọc theo
một lễ rửa tội vào một chiều Chủ nhật xuống cạnh
dòng sông.
Anh ta tiếp tục đi xuống nước và đứng sát nhà
thuyết giáo. Mục sư quay qua và chú ý người già say
rượu và nói:”Ông, ông đã sẵn sàng tìm Chúa Giêxu
chưa?”
Người say nhìn lại và nói:”Rồi, thưa cha. Con chắc
vậy.”
Sau đó mục sư nhúng gã vào nước và lôi ông ta lên
ngay. “Con đã thấy Chúa chưa?” nhà thuyết giáo
hỏi.
“Chưa…ưa…ưa, con không thấy!” gã say đáp.
Sau đó nhà thuyết giáo nhúng gã say vào nước một
chặp lâu hơn, rồi lôi ông ta lên và nói:”Nào, người
anh em, con đã thấy Chúa Giêxu chưa?”
“Chưa…ưa…ưa, con chưa thấy, thưa Cha.
Lần này nhà thuyết giáo dìm người đàn ông dưới
nước ít nhất 30 giây trong sự căm ghét và nói với
giọng khó nghe:”Chúa tôi, con, con đã thấy Chúa
Giêxu chưa?”
Người say rượu già lau mắt và nói với nhà thuyết
giáo:”Cha có chắc nơi đây là nơi Chúa ngã xuống
không?”

——————–

HAVE YOU FOUND JESUS – CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm